V zjazd studiów podyplomowych CNS 2018/19

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału V zjeździe Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych prowadzonych przez Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego, który odbędzie się w w dniach 15-16 grudnia

Program zjazdu:

15 grudnia (sobota)

godz. 9:15-13:15

Zajęcia sobotnie w bloku porannym poprowadzi Pan prof. dr hab. Jarosław Moszczyński

Kierownik Katedry Kryminalistyki i Medycyny Sądowej Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie. W latach 1988-2003 pracował w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym KGP jako ekspert, naczelnik Wydziału Daktyloskopii oraz zastępca dyrektora CLK KGP. Przyczynił się w znacznym stopniu do rozwoju polskiej daktyloskopii – wdrożył krajowy system automatycznej identyfikacji daktyloskopijnej (AFIS), który umożliwia wykrywanie w ciągu roku kilku tysięcy sprawców przestępstw, a także weryfikację tożsamości osób zatrzymanych, przekraczających granicę państwa oraz NN zwłok. Rozwinął sieć nowoczesnych, policyjnych laboratoriów daktyloskopijnych, gdzie wykorzystywane są zaawansowane technologicznie, skuteczne metody wizualizacji śladów linii papilarnych. Przeprowadził badania, dzięki  którym rozwinięte zostały m.in. techniki luminescencyjne. Był członkiem czterech grup roboczych Interpolu ds. standaryzacji identyfikacji daktyloskopijnej (1996-2001). Posiada uprawnienia eksperta daktyloskopii oraz badań dokumentów. Wykonał ponad 2 tys. ekspertyz kryminalistycznych oraz przeprowadził ok. 400 oględzin miejsc przestępstw.

Tematyka zajęć sobotnich to: „Daktyloskopia”.

14:15-18:15

Zajęcia w bloku popołudniowym prowadzić będzie Pan mgr Kacper Choromański, 

certyfikowany ekspert z zakresu Analizy Śladów Krwawych. Zagadnieniem naukowo zajmuje się od 2009 r. Jako jeden z 300 osób na świecie posiada status stałego członka International Association of Bloodstain Pattern Analysts. Jest wpisany na listę biegłych w Sądzie Okręgowym Warszawa i Warszawa Praga. Prowadzi zajęcia w ramach kierunku Kryminalistyka i Nauki Sądowe przez Centrum Nauk Sądowych; na kierunkach Prawa, w ramach Forensics in Humanitarian Action – Simulation exercise przez Network on Humanitarian Action (NOHA); zajęciach Kryminalistyki w ramach Wydziału Prawa i Administracji oraz zajęciach związanych z Kryminalistyką w ramach Uniwersytetu Otwartego. Przez ostatnie 9 lat zapoznał się szczegółowo z ponad 300 sprawami zagranicznymi i ponad 60 polskimi sprawami oscylującymi wokół rekonstrukcji na podstawie analizy śladów krwawych. Twórca nowej polskiej terminologii dotyczącej analizy śladów krwawych, będącej cytowanej przez pracowników Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna. Członek Polskiego Towarzystwa kryminalistycznego, sekretarz redakcji Problemów Współczesnej Kryminalistyki. Student University College London UCL, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie, poza pracą biegłego sądowego, prowadzi seminaria i wykłady zarówno w Warszawie jak i również gościnne w całym kraju. 

Warsztaty z jego udziałem poświęcone będą tematyce „Praktycznych aspektów zastosowania Analizy Śladów Krwawych w postępowaniu karnym i kryminalistyce”

16 grudnia (niedziela)

(godz. 9:15-13:15)

W bloku niedzielnym swoje zajęcia poświęcone Daktyloskopii kontynuować będzie Pan prof. dr hab. Jarosław Moszczyński.

Serdecznie zapraszamy!
Zespół CNS UW

 

IV zjazd studiów podyplomowych CNS 2018/19

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału IV zjeździe Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych prowadzonych przez Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego, który odbędzie się w w dniach 1-2 grudnia

Program zjazdu:

1 grudnia (sobota)

godz. 9:15-13:15

Zajęcia sobotnie w bloku porannym poprowadzi Pan Insp. Paweł Rybicki, były Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, kierujący Sekretariatem ENFSI (Europejskiej Sieci Laboratoriów Kryminalistycznych – European Network of Forensic Institutes) i Fundacją EFIC: Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych. Tematyka zajęć to: Blaski i cienie współczesnych nauk sądowych oraz Narzędzia społecznej kontroli.

14:15-18:15

Blok popołudniowy obejmie następujące zagadnienia:
1.Strategia zarządzania systemem jakości w laboratorium kryminalistycznym;
2.Terroryzm i katastrofy masowe wyzwaniem kryminalistyki XXI wieku;
3.Procedury INTERPOLU w identyfikacji ofiar katastrof masowych;
4. Co nowego w genetycznej identyfikacji człowieka?

Zajęcia poprowadzi Pani Dr Aleksandra Tucholska-Lenart, była Dyrektor Biura Badań Kryminalistycznych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. 

2 grudnia (niedziela)

(godz. 9:15-13:15)

W bloku niedzielnym swoje zajęcia kontynuować będzie Pan Insp. Paweł Rybicki. Zajęcia dotyczyć będą problematyki: Współpracy międzynarodowej oraz standaryzacji w naukach sądowych.

Serdecznie zapraszamy!
Zespół CNS UW

 

Wyróżnienie słuchacza studiów podyplomowych CNS UW

Z prawdziwą radością informujemy o sukcesie absolwenta naszych Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki oraz Nauk Pokrewnych, Pana mgr Łukasza Śledzińskiego, którego praca dyplomowa, napisana pod kierunkiem naukowym dr Aleksandry Tucholskiej-Lenart, pt.: „Identyfikacja ofiar terroru – Romanowowie, Srebrenica, World Trade Centre” otrzymała wyróżnienie w XIX edycji konkursu na „Pracę roku z dziedziny kryminalistyki” im. prof. T. Hanauska –  organizowanym przez Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne.

Uroczystość wręczenia nagród i dyplomów odbyła się 14 listopada 2018r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

(Więcej informacji dot. konkursu znajduje się na stronie: http://kryminalistyka.pl/konkursy-2/)

Laureatowi serdecznie gratulujemy!
Zespół CNS UW

III zjazd studiów podyplomowych CNS 2018/19

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na III zjazd Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych prowadzonych przez Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego, który odbędzie się w w dniach 17-18 listopada br. Najbliższy zjazd dotyczyć będzie szerokiego spektrum zagadnień związanych z prawem dowodowym.

Program zjazdu:

17 listopada (sobota)

(godz. 9:15-13:15 oraz 14:15-18:15)

Zajęcia sobotnie  poświęcone będą problematyce wykorzystania dowodów w procesie (w Polsce i na świecie), oraz tematyce Trial Advocacy. Poprowadzi je Prof. dr hab. Piotr Girdwoyń z Katedry Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji. Prof. P. Girdwoyń jest Dyrektorem Instytutu Prawa Karnego WPiA UW, adwokatem, autorem wielu publikacji, cenionym popularyzatorem nauki i wybitnym specjalistą z zakresu kryminalistyki.

18 listopada (niedziela)

(godz. 9:15-13:15)

Zajęcia niedzielne dotyczyć będą problematyki dowodu cyfrowego. Poprowadzi je mgr Piotr Karasek, doktorant w Katedrze Kryminalistyki WPiA UW oraz adwokat w Warszawskiej Izbie Adwokackiej.

Serdecznie zapraszamy!

Zespół CNS UW

 

II zjazd studiów podyplomowych CNS 2018/19

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniach 3-4 listopada br. odbędzie się II zjazd Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych prowadzonych przez Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Zgodnie z zapowiedziami i informacjami przekazanymi Państwu podczas spotkania inauguracyjnego, zjazd ten będzie miał charakter zajęć upełniająco-wprowadzających. Pozwolą one Państwu na opanowanie nowego aparatu pojęciowego i zapoznanie się z zakresem metod badawczych właściwych poszczególnym dyscyplinom, z którymi będziecie mieć Państwo do czynienia podczas wykładów i ćwiczeń przewidzianych w toku pozostałych zjazdów w tym roku akademickim.

Program zjazdu:

4 listopada (sobota)

(godz. 9:15-13:15)

Zajęcia poranne poświęcone będą wprowadzeniu do nauk fizyko-chemicznych. Poprowadzi je prof. dr hab. Andrzej Witowski, Kierownik Interdyscyplinarnej Pracowni Podstaw Fizyki na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, oraz członek Rady Naukowej Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista z zakresu spektroskopii i magnetospektroskopii w dalekiej podczerwieni.

(godz. 14:15-18:15)

Zajęcia sobotnie w bloku popołudniowym poświęcone będą wprowadzeniu do nauk prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego i postępowania karnego. Poprowadzą je:

Adw. Anna Winczakiewicz, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW oraz prawa karnego gospodarczego i skarbowego UJ, doktorantka w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Od kilku lat adwokat, prowadzący własną kancelarię specjalizującą się w prawie karnym i prawie pracy. Do jej zainteresowań naukowych należy zagadnienie pomyłek wymiaru sprawiedliwości, przestępstw seksualnych oraz nieszczęśliwego wypadku jako przyczyny śmierci. Prezes Towarzystwa Paragraf 22, przewodnik spacerów kryminalnych, wykładowca tematyki prawnej i kryminalistycznej.

Adw. Piotr Modzlewski, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Adwokat. Członek Zarządu Towarzystwa Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych od początku jego istnienia, od 2016 r. jego Wiceprezes. Pasją do prawa karnego, kryminalistyki i nauk sądowych zaraził się w trakcie studiów, zaś zawodowo zajmuje się także innymi gałęziami prawa, w szczególności prawem pracy. Angażuje się przede wszystkim w działalność edukacyjną i naukową Towarzystwa w charakterze organizatora i prelegenta.

Towarzystwo Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych Paragraf 22 to organizacja zrzeszająca młodych przedstawicieli zawodów prawniczych oraz inne osoby, których praca zawodowa lub zainteresowania związane są z szeroko rozumianymi zagadnieniami prawnymi. Celem stowarzyszenia jest przede wszystkim popularyzowanie wiedzy z zakresu prawa, nauk prawnych i kryminalistyki, poszerzanie polskiego dorobku w tym zakresie, jak również podnoszenie świadomości prawnej oraz wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i upowszechnianie wartości demokratycznych.
Więcej informacji: www.paragraf22.eu.

Bardzo zachęcamy Państwa do udziału w tym wykładzie, jako że wiedza i słownictwo z którym będziecie mieć Państwo do czynienia przyda się Wam podczas bardzo wielu zajęć w ramach naszych Studiów Podyplomowych. 

4 listopada (niedziela)

(9:15-13:15)

Zajęcia niedzielne stanowić będą wprowadzenie do nauk biologicznych. Poprowadzi je dr Łukasz Banasiak z Wydziału Biologii UW, Zakładu Filogenetyki Molekularnej i Ewolucji Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego. 

Serdecznie zapraszamy!

Zespół CNS UW

 

Inauguracja Studiów Podyplomowych CNS UW

W dniu 20 października 2018 r. odbyła się inauguracja Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych w roku akademickim 2018/19.

Na wstępie, słuchaczy studiów podyplomowych przywitał Dyrektor CNS UW –  Pan Dr Kacper Gradoń, który przedstawił cel i wizję studiów, a także najważniejsze kwestie organizacyjne.

Następnie inauguracyjny wykład pt.: „Aktualna sytuacja, wyzwania i przyszłe trendy w wykorzystaniu badań DNA w kryminalistyce” wygłosiła mł. insp. dr n. med. Magdalena Spólnicka, Kierownik Zakładu Biologii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji (CLKP). 

Zespół CNS UW

Utworzenie federacji UW i WUM

Szanowni Państwo,

wszystkich sympatyków CNS UW informujemy, że w dniu 16 października 2018 r. rektorzy Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. Marcin Pałys oraz prof. Mirosław Wielgoś, w obecności licznych przedstawicieli obu społeczności akademickich podpisali list intencyjny w sprawie utworzenia federacji UW i WUM oraz dalszej ścisłej współpracy obu uczelni.

To bardzo dobra wiadomość oznacza możliwość jeszcze bliższej współpracy z Katedrą Medycyny Sądowej WUM oraz jej pracownikami, którzy będą mogli prowadzić zajęcia z medycyny sądowej na naszych studiach kryminalistycznych.

Zespół CNS UW

Inauguracja studiów podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych

Szanowni Państwo,

Centrum Nauk Sądowych UW uprzejmie zaprasza wszystkich studentów na inaugurację Studiów Podyplomowymi Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych w roku akademickim 2018/19.

Pierwszy zjazd odbędzie się w dniach 20-21 października 2018r.

Sobota, 20 października

Pierwszy dzień zjazdu będzie miał częściowo charakter organizacyjno-administracyjny.

Od godz. 10:00 do 12:45 Kierownik naszego Dziekanatu, Pani Grażyna Kawczyńska będzie przekazywać Państwu dokumenty związane z rozpoczęciem studiów.

W godz. 13:00-14:00 odbędzie się spotkanie z Dyrektorem CNS UW, Panem Dr Kacprem Gradoniem, który przedstawi zasady studiowania i odpowie na ewentualne Państwa pytania i wnioski.

W godz. 14:15-18:15  odbędzie się inauguracyjny wykład merytoryczny. Poprowadzi go mł. insp. dr n. med. Magdalena Spólnicka, Kierownik Zakładu Biologii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji (CLKP). Tematem wykładu będzie aktualna sytuacja, wyzwania i przyszłe trendy w wykorzystaniu badań DNA w kryminalistyce.

Niedziela 21 października

w godz. 9:15-13:15 odbędzie się drugi wykład, który poprowadzi prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski, kierownik Katedry Kryminalistyki WPiA UW, były Dziean Wydziału Prawa i były Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego, Przewodniczący Rady Naukowej Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. Tematem wykładu prof. Tomaszewskiego będzie problematyka dowodu naukowego.

Do zobaczenia!

Zespół CNS UW

III tura rekrutacji na Studia Podyplomowe Prawa Dowodowego, Kryminalistyki oraz Nauk Pokrewnych

Uprzejmie informujemy, że zostały ostatnie wolne miejsca na Studia Podyplomowe Prawa Dowodowego, Kryminalistyki oraz Nauk Pokrewnych, prowadzone przez Centrum Nauk Sądowych UW.

W związku z tym do dnia 15 października uruchomiliśmy ostatnią turę rekrutacji.

Szczegółowe informacje dot. rekrutacji znajdują się tutaj: 
http://cns.uw.edu.pl/studia-podyplomowe/rekrutacja/

Serdecznie Zapraszamy!
Zespół CNS UW