Wymogi formalne zaliczenia studiów podyplomowych

Wymogami formalnymi ukończenia Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki oraz Nauk Pokrewnych, prowadzonych przez Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego jest:

 1. aktywne uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych (uczestnictwo w zjazdach na poziomie 80%);

 2. przygotowanie, pod opieką wybranego wykładowcy CNS, i złożenie pracy dyplomowej na dowolny (uzgodniony z opiekunem) temat związany z zagadnieniami kryminalistyki, prawa dowodowego lub pokrewnymi.

 Praca dyplomowa – wymogi:

 1. Objętość pracy zależy od uzgodnień z opiekunem pracy i wynika z przyjętego tematu – przeciętna objętość dotychczasowych prac wynosi ok. 30 stron;
 2. Praca dyplomowa musi zawierać:
  • Wyodrębniony wstęp, zakończenie, oraz przypisy i bibliografię spełniające wymogi dla prac dyplomowych.
  • Stronę tytułową, oświadczenie co do autorstwa (wzór poniżej).
  • Streszczenie na 200-500 słów, do 5 słów kluczowych oraz spis treści.
  • Formatowanie: font i odstępy – zwyczajowo przyjęte są Times New Roman, Arial lub inne popularne, rozmiar 12, interlinia 1,5;
 3. Po zatwierdzeniu pracy przez opiekuna obowiązkowe jest także umieszczenie pracy w Archiwum Prac Dyplomowych (APD UW) (zob. informacje poniżej).
 4. Pracę należy przygotować i złożyć  w terminie do 30 września  w roku akademickim w którym realizowane są studia podyplomowe.

Ponadto, w celu otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych należy złożyć:

 1. wypełnioną kartę obiegową;
 2. ksero dowodu wpłaty za wydanie świadectwa.

Opłatę za wydanie świadectwa, w wysokości 30 zł, należy wpłacić na konto:

Uniwersytet Warszawski
Centrum Nauk Sądowych
Podyplomowe Studia Prawa Dowodowego, Kryminalistyki oraz Nauk Pokrewnych
02-096 Warszawa, ul. Miecznikowa 1
Nr konta: 64 1160 2202 0000 0000 9659 0409

Wzór strony tytułowej, oświadczenia strony tytułowej, oświadczenia, streszczenia, znajduje się do pobrania tutaj:
Pobierz

Wzór karty obiegowej znajduje się do pobrania tutaj:
Pobierz

Składanie prac dyplomowych w Archiwum Prac Dyplomowych UW

Stosownie do treści § 30 ust. 5 Regulaminu Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 116 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 30 września 2021 r. w sprawie Regulaminu Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2021 r., poz. 238), uczestnik studiów podyplomowych składa pisemną pracę dyplomową w elektronicznym APD w postaci pliku w formacie PDF.  Odpowiednio stosuje się przepisy zarządzenia nr 120 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie składania i przeprowadzania egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym (t.j. Monitor UW z 2020 r., poz. 387).

W toku studiów podyplomowych w CNS UW nie przeprowadza się egzaminu dyplomowego. Oznacza to, że praca złożona i zaakceptowana przez promotora w APD  jest podstawą do zaliczenia programu.

Obowiązuje wyłącznie elektroniczna forma składania prac. Szczegółowa instrukcja składania prac dyplomowych w APD jest obecnie opracowywana.