Wymogi formalne zaliczenia studiów podyplomowych

Wymogami formalnymi ukończenia Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki oraz Nauk Pokrewnych, prowadzonych przez Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego jest:

 1. aktywne uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych (uczestnictwo w zjazdach na poziomie 80%);

 2. przygotowanie, pod opieką wybranego wykładowcy CNS, i złożenie pracy dyplomowej na dowolny (uzgodniony z opiekunem) temat związany z zagadnieniami kryminalistyki, prawa dowodowego lub pokrewnymi.

 

 Praca dyplomowa – wymogi:

 1. Objętość pracy zależy od uzgodnień z opiekunem pracy i wynika z przyjętego tematu – przeciętna objętość dotychczasowych prac wynosi ok. 30 stron;
 2. Praca dyplomowa musi zawierać:
  • Wyodrębniony wstęp, zakończenie, oraz przypisy i bibliografię spełniające wymogi dla prac dyplomowych.
  • Stronę tytułową, oświadczenie co do autorstwa (wzór poniżej).
  • Streszczenie na 200-500 słów, do 5 słów kluczowych oraz spis treści.
  • Formatowanie: font i odstępy – zwyczajowo przyjęte są Times New Roman, Arial lub inne popularne, rozmiar 12, interlinia 1,5;
 3. Po zatwierdzeniu pracy przez opiekuna obowiązkowe jest także umieszczenie pracy w Archiwum Prac Dyplomowych (APD UW) (zob. informacje poniżej).
 4. Pracę należy przygotować i złożyć  w terminie do 30 września  w roku akademickim w którym realizowane są studia podyplomowe.
 5. Wzór strony tytułowej, oświadczenia strony tytułowej, oświadczenia, streszczenia, znajduje się do pobrania tutaj:

  Pobierz “Praca dyplomowa - strony tytułowe” Praca-podyplomowa-wzor-stron-tytulowych.doc – Pobrano 304 razy – 31 KB

 

Ponadto, w celu otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych należy złożyć wypełnioną kartę obiegową. Wzór karty obiegowej znajduje się do pobrania tutaj:

Za wydanie dyplomu nie pobierane są dodatkowe opłaty.

 

Składanie prac dyplomowych w Archiwum Prac Dyplomowych UW

Stosownie do treści § 30 ust. 5 Regulaminu Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 116 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 30 września 2021 r. w sprawie Regulaminu Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2021 r., poz. 238), uczestnik studiów podyplomowych składa pisemną pracę dyplomową w elektronicznym APD w postaci pliku w formacie PDF.

W toku studiów podyplomowych w CNS UW nie przeprowadza się egzaminu dyplomowego (w postaci obrony pracy). Oznacza to, że praca złożona i zaakceptowana przez promotora w APD  jest podstawą do zaliczenia programu i wydania dyplomu.

Obowiązuje wyłącznie elektroniczna forma składania prac:

 1. Zaakceptowaną przez opiekuna (promotora) pracę podyplomową przygotowaną zgodnie ze wzorem podanym wyżej należy przesłać w formacie .pdf do sekretariatu CNS (g.kawczynska@uw.edu.pl). Praca zostanie zamieszczona przez nas w systemie APD i przekazana promotorowi do elektronicznej akceptacji i recenzji.
 2. Stronę z „oświadczeniem autora” i „oświadczeniem opiekuna” (str. 2 wzoru) należy wydrukować i podpisać w części dot. autorstwa. Podpisane oświadczenie należy przekazać w formie papierowej lub w formie skanu do sekretariatu wraz z kartą obiegową.
 3. Po uzupełnieniu wszystkich elementów w APD zostanie przygotowany Państwa dyplom, po czym zostaniecie Państwo poinformowani o możliwości jego odbioru.

 

Przedłużenie terminu do złożenia pracy (przedłużenie studiów podyplomowych)

Program studiów podyplomowych trwa dwa semestry (pełen rok akademicki – od 1 października do 30 września danego roku). W razie niezłożenia pracy w terminie do 30 września – nastąpi skreślenie Państwa z listy słuchaczy (skreślenie w takiej sytuacji jest obligatoryjne w świetle  par. 29 ust. 1 pkt 5 Regulaminu studiów podyplomowych na UW – dalej: Regulamin).

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość przedłużenia okresu studiów podyplomowych na czas oznaczony – wyłącznie na Państwa wniosek. Wniosek o wydłużenie okresu studiów podyplomowych (np. na czas potrzebny do złożenia pracy) należy zaadresować do Kierownika studiów podyplomowych. Podstawę takiego wniosku stanowi par. 30 ust. 6 Regulaminu. We wniosku należy dokładnie określić czas przedłużenia w miesiącach.

Przedłużenie okresu studiów podyplomowych, również w takim przypadku, jest odpłatne (par. 30 ust. 6 Regulaminu) – proporcjonalnie do okresu przedłużenia w stosunku miesięcznym, gdzie bazową kwotę stanowi wysokość opłaty rocznej (w obecnym roku akademickim: 350 PLN/miesiąc). Istnieje przy tym możliwość obniżenia opłaty do innej, niższej kwoty (na podstawie analogicznego stosowania par. 22 ust. 4 Regulaminu) – wyłącznie na wniosek słuchaczki/słuchacza. Wniosek o obniżenie opłaty należy złożyć wraz z wnioskiem o wydłużenie okresu studiów, przy czym wniosek o obniżenie opłaty powinien być osobny i zaadresowany do Dyrektora Centrum Nauk Sądowych.

Wszystkie wnioski w sprawie przedłużenia okresu studiów i obniżenia opłaty z tego tytułu powinny być złożone w wersji papierowej (podpisane) w sekretariacie studiów podyplomowych w CNS (osobiście lub pocztą u p. Grażyny Kawczyńskiej na Wydziale Biologii UW przy ul. Miecznikowa 1 w Warszawie).

Wzory podań:

 

 

Regulamin studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim

Wszystkie studia podyplomowe prowadzone na Uniwersytecie Warszawskim prowadzone są w granicach formalnych wyznaczonych Zarządzeniem nr 116 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 30 września 2021 r. w sprawie Regulaminu Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2021 r., poz. 238). Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem pod linkiem: Link do Regulaminu