Zapraszamy do udziału w rekrutacji w edycji 2020/21

Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki oraz Nauk Pokrewnych 

prowadzonych przez Centrum Nauk Sądowych
Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Przewidywany termin  rozpoczęcia zajęć:

Zajęcia będą odbywać się w takim samym układzie semestralnym, jak regularne zajęcia na innych kierunkach:

I Semestr rozpocznie się w październiku 2020r., a II Semestr w lutym 2021r.

Jednoroczne studia podyplomowe będą trwały do czerwca 2021 r.

Prosimy mieć na uwadze, że termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć może ulec zmianie z uwagi na panującą sytuacje epidemiologiczną.

CelLokalizacjaKierownik studiówRekrutacjaPłatnośćHarmonogram 2020/21Sylwetka absolwentaProgram ramowyKadraKontakt

Cel

Podstawowym celem Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki oraz Nauk Pokrewnych jest przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności łączących nauki przyrodnicze, ścisłe oraz prawne. W takim wymiarze i zakresie projekt ten ma charakter wyjątkowy w Polsce i nawiązuje do najlepszych wzorców wiodących uczelni brytyjskich i amerykańskich.

W ramach studiów stosowany jest szeroki zakres metod dydaktycznych pozwalających studentom na zapoznanie się z pełnym spektrum dyscyplin wspomagających i uzupełniających taktykę i technikę kryminalistyczną.

Prowadzone w trakcie zjazdów wykłady uzupełniane są, tam gdzie jest to możliwe, praktyką realizowaną m.in. poprzez ćwiczenia oparte o studium przypadku – case study, zajęciami laboratoryjnymi (np. genetyka sądowa) oraz warsztatami (m.in. analiza śladów krwawych, daktyloskopia, oględziny miejsca zdarzenia).

W trakcie studiów zapoznajemy naszych Studentów z bardzo szerokim zakresem wykorzystywanych współcześnie technik kryminalistycznych. Studia mają na celu zaprezentowanie słuchaczom – absolwentom kierunków przyrodniczych, technicznych, medycznych, humanistycznych, społecznych a także prawniczych – różnorodnych metod wykrywania, ujawniania oraz zabezpieczania śladów kryminalistycznych, a także identyfikacji człowieka oraz ich prawnej implementacji na tle wiedzy ogólnej o prawie dowodowym.

Lokalizacja

Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Miecznikowa 1).

Rekrutacja

Limit miejsc – 100

decyduje kolejność zgłoszeń opatrzonych dowodem wpłaty. W przypadku niezebrania wystarczającej liczby Kandydatów zastrzegamy możliwość nieuruchomienia studiów – za zwrotem wpłaconych kwot.

O przyjęcie na Studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych zainteresowani tematyką. Studia podyplomowe skierowane są w szczególności do przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości oraz funkcjonariuszy organów ścigania i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, a także adwokatów, radców prawnych, lekarzy, jak również absolwentów kierunków prawnych, przyrodniczych lub technicznych, pragnących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie kryminalistyki i nauk pokrewnych.

Rejestracja odbywa się z wykorzystaniem portalu Internetowej Rejestracji Kandydatów

Tura 1: 01.06.2020 00:01 – 15.08.2020 23:59

Procedura rekrutacji na Studia Podyplomowe CNS UW:

 1. Założenie konta w systemie IRK – Tutaj
 2. Uzupełnienie wszystkich niezbędnych danych osobowych (także zdjęcia kandydata oraz skanów niezbędnych dyplomów) w systemie IRK.
 3. Rejestracja kandydata na a Studia Podyplomowe Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych – Tutaj
 4. Po otrzymaniu informacji o przyjęciu (będzie widoczny zielone pole w zakładce moje zgłoszenia) należy postępować zgodnie z instrukcją wyświetloną w systemie IRK.
 5. Wydruk dokumentów z systemu IRK oraz ich podpisanie.
 6. Przekazanie, osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego, do Dziekanatu CNS niezbędnych dokumentów:
 • odpisu dyplomu;
 • podania o przyjęcie na studia;
 • decyzji o przyjęciu na studia;
 • umowy;
 • deklaracji ponoszenia kosztów odpłatności;
 • 2 zdjęć w formacie jak do legitymacji lub dowodu osobistego.
 1. Do 15 września 2020 r. – złożenie do Dziekanatu CNS potwierdzenia nadania przelewu tytułem czesnego za studia.
 2. Dostarczenie wszystkich dokumentów i potwierdzeń skutkuje przyjęciem na studia.
 3. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. Brak wpłaty do 15 października 2020 r. spowoduje skreślenie z listy studentów.

(Prosimy o wypełnianie wszystkich informacji wymaganych przez IRK)

Dokumenty można składać pocztą lub osobiście (Centrum Nauk Sądowych, ul. Miecznikowa 1 pok. 104a, 02-096 Warszawa), albo przez e-mail (p. Grażyna Kawczyńska).

UWAGA!

Możliwe jest przystąpienie przez Kandydatów do procesu rekrutacji bez przedłożenia kopii dyplomu, ale z zaświadczeniem o ukończeniu studiów, a w wyjątkowych wypadkach – także o wyznaczeniu terminu obrony.

Warunkiem rozpoczęcia studiów podyplomowych jest jednak uprzednie ukończenie studiów I lub II stopnia. Jednocześnie Kandydaci powinni niezwłocznie po uzyskaniu dyplomu dołączyć go do swojej dokumentacji. Ponadto uprzejmie informujemy, że po zakończeniu studiów każdy uczestnik, oprócz świadectwa ukończenia, otrzyma stosowny certyfikat Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Płatność

Studia są płatne.

Czesne wynosi:

 • 4 200 PLN, przy wpłacie jednorazowej do 15.09.2020;
 • 2 x 2 250 PLN, czesne w 2 ratach (pierwsza do 15.09.2020, druga do 15.02.2021);
 • 4 x 1 225 PLN, czesne w 4 ratach (pierwsza do 15.09.2020, druga do 29.12.2020, trzecia do 15.02.2021, czwarta do 30.04.2021)

Dane do przelewu:

Nr rachunku: 64 1160 2202 0000 0000 9659 0409

Uniwersytet Warszawski Centrum Nauk Sądowych
02-096 Warszawa ul. Miecznikowa 1

Tytuł przelewu: Opłata za Studia Podyplomowe Prawa Dowodowego, Kryminalistyki oraz Nauk Pokrewnych Imię i Nazwisko Słuchacza

Harmonogram zjazdów w roku akademickim 2020/21

Studia zaoczne; zajęcia sobotnio-niedzielne, odbywające się zazwyczaj co dwa tygodnie.

Czas trwania:

210 godzin (2 semestry) plus zajęcia fakultatywne (5-10 h).

Zajęcia odbywają się w:
– Soboty w godz. 9.15 – 13.15 oraz 14.15 – 18.15
– Niedziele w godz.  9.15-13.15

Terminy zjazdów:

1 zjazd: 24/25 października 2020
2 zjazd: 7/8 listopada 2020
3 zjazd: 21/22 listopada 2020
4 zjazd: 5/6 grudnia 2020
5 zjazd: 19/20 grudnia 2020
6 zjazd: 9/10 stycznia 2021
7 zjazd: 23/24 stycznia 2021
8 zjazd: 6/7 lutego 2021
9 zjazd: 20/21 lutego 2021
10 zjazd: 6/7 marca 2021
11 zjazd: 20/21 marca 2021
12 zjazd: 10/11 kwietnia 2021
13 zjazd: 24/25 kwietnia 2021
14 zjazd: 8/9 maja 2021

Terminy „rezerwowe”:

1. termin rezerwowy: 22/23 maja
2. termin rezerwowy: 12/13 czerwca
3. termin rezerwowy: 26/27 czerwca

Sylwetka absolwenta

Absolwent uzyskuje wiedzę z zakresu prawa dowodowego, w tym w ujęciu historycznoprawnym i prawno-porównawczym. Zdobywa teoretyczne podstawy w zakresie gromadzenia dowodów, a także wprowadzenie do dyscyplin wykorzystywanych w badaniach identyfikacyjnych oraz kryminalistyce.

Absolwent zna i w sposób pogłębiony rozumie:

–  znaczenie kryminalistyki i nauk sądowych oraz ich miejsce w szerokiej perspektywie systemu nauk;

– relacje występujące między kryminalistyką a obszarami nauk ścisłych i przyrodniczych;

– metodologię badań wykorzystywaną w danych dziedzinach kryminalistyki;

– terminologię stosowaną w literaturze przedmiotu oraz nauk pokrewnych

– znaczenie człowieka jako podmiotu badań kryminalistycznych;

– fundamentalne zasady identyfikacji człowieka w kontekście zastosowania metod nauk przyrodniczych i ścisłych w kryminalistyce;

– zasady poprawnego interpretowania zjawisk i procesów przyrodniczych i fizykochemicznych opartych na danych empirycznych;

– potrzebę uważnego i krytycznego oceniania odbieranych informacji, oceny ich wiarygodności i przydatności z punktu widzenia kryminalistyki, stosując przy takiej ocenie wiedzę z zakresu nauk: fizycznych, chemicznych, biologicznych, psychologicznych i prawnych;

– ograniczenia we wnioskowaniu na podstawie śladów kryminalistycznych i ich badania;

– potrzebę formułowania i proponowania specjalistycznych naukowych metod do rozwiązania problemów oraz współpracy w tym zakresie z ekspertami z obszarów nauki;

– potrzebę rzetelnego prowadzenia badań kryminalistycznych oraz uczciwego pełnienia funkcji zawodowych;

– zasady etyczne nauk sądowych;

Absolwent posiada wiedzę o:

– dyscyplinach nauk wspomagających i uzupełniających taktykę i technikę kryminalistyczną;

– wykorzystywanych współcześnie technikach kryminalistycznych;

– różnorodnych metodach wykrywania, ujawniania oraz zabezpieczania śladów kryminalistycznych;

– współczesnych metodach identyfikacji człowieka;

– prawnej implementacji zgromadzonego materiału dowodowego na tle wiedzy ogólnej o prawie dowodowym;

– analizowaniu i interpretowaniu zjawisk i procesów przyrodniczych, fizycznych mających znaczenie w praktyce wykrywania i zabezpieczania śladów kryminalistycznych i dowodów pochodzących z przestępstwa;

– psychologicznych aspektach popełniania, wykrywania i zapobiegania przestępstwom;

 – podstawach informatyki stosowanych w kryminalistyce;

Absolwent potrafi:

– wykorzystać posiadaną wiedzę z obszaru nauk ścisłych, przyrodniczych i społecznych do rozwiązywania i interpretowania zadań i zagadnień kryminalistycznych strategii i taktyk efektywnego postępowania;

– bezpiecznie zastosować techniki ujawniania i zabezpieczania śladów adekwatnie do ich rodzaju oraz warunków otoczenia, bazując na wiedzy z zakresu nauk ścisłych;

– formułować wersje kryminalistyczne na różnym poziomie uszczegółowienia;

– przeprowadzić czynności wykrywacze, zabezpieczające oraz dokumentacyjne na dowodach kryminalistycznych, odpowiednio dobierając sprzęt, materiały i metody naukowo-badawcze, posługując się prawidłową terminologią dyscyplin pokrewnych.

– komunikować się z różnymi kręgami specjalistów w kwestii ustalania optymalnych warunków wykrywania i identyfikacji przestępstw, ich sprawców i ofiar;

– wykonywać podstawowe polecenia dotyczące zabezpieczania i badania śladów mając na względzie metodologiczną poprawność ich zabezpieczania i badania;

Absolwent o wykształceniu prawniczym zdaje sobie sprawę z możliwości identyfikacyjnych współczesnej kryminalistyki i nauk przyrodniczych, jest w stanie prawidłowo oceniać dowody w szczególności z opinii biegłego. Absolwent innych kierunków dodatkowo uzyskuje wiedzę na temat polskiego prawa dowodowego, roli i zadań biegłego.

Program ramowy

1. Wprowadzenie do nauk prawnych oraz do nauk ścisłych wykorzystywanych w kryminalistyce

2. Zagadnienia prawne:

– problematyka dowodu naukowego;

– dowód z opinii biegłego;

– wykorzystanie dowodów w procesie;

3. Współczesne nauki sądowe:

– Wyzwania dla współczesnych nauk sądowych;

– Zarządzanie laboratorium kryminalistycznym;

4. „Klasyczne” kryminalistyczne metody badawcze:

 – Daktyloskopia;

– Mechanoskopia;

– Badania dokumentów oraz pisma ręcznego;

– Badania broni palnej;

– Antropologia sądowa;

– Archeologia sądowa;

– Analiza śladów krwawych;

– Badania śladów popożarowych;

5. Psychologia sądowa:

– Psychologia pamięci;

– Psychologia kłamstwa;

– Udział psychologa w postępowaniu przed sądem;

– Profilowanie kryminalne

6. Biologia sądowa:

– Wprowadzenie do metod identyfikacji biologicznej;

–  Entomologia sądowa;

– Toksykologia sądowa;

– Palinologia sądowa;

7. Fizyka i Chemia sądowa:

– Fizyko-chemiczne metody identyfikacji;

–  Techniki identyfikacyjne (mikroskopia elektronowa, skaningowa, spektrografia, NAA), mikroskopia elektronowa;

– Badania antydopingowe;

– Fizykochemiczna analiza autentyczności dzieł sztuki;

8. Genetyka Sądowa

9. Oględziny miejsca zdarzenia:

– Technika i taktyka oględzin miejsca zdarzenia;

– Praktyczne aspekty pracy technika kryminalistyki;

10. Medycyna Sądowa

11. Nowoczesne technologie:

– Informatyka śledcza;

– Biały Wywiad;

– Internet of Things;

– Zagadnienia przeciwdziałania terroryzmowi;

– GIS;

– Analiza Kryminalna;

Przewidujemy również przeprowadzenie całodniowych warsztatów oględzinowych opartych o metodykę prowadzonych w Katedrze Kryminalistyki WPiA UW zajęć warsztatowych znanych jako „CSI: Warsaw”

Kadra

Naszymi wykładowcami są m.in.:

 • Prof. dr hab. Andrzej Pacut (Zespół Biometrii i Uczenia Maszynowego Politechniki Warszawskiej);
 • Prof. dr hab. Bogusław Wiłkomirski (Wydział Biologii UW),
 • Prof. dr hab. Ewa Bulska (Wydział Chemii UW),
 • Prof. dr hab. Ewa Czerniawska (Wydział Psychologii UW),
 • Prof. dr hab. Jarosław Moszczyński (Wydział Prawa i Administracji UWM w Olszynie),
 • Prof. dr hab. Piotr Dyczek (Instytut Archeologii UW),
 • Prof. dr hab. Piotr Girdwoyń (Wydział Prawa i Administracji UW),
 • Prof. dr hab. Piotr Węgleński (Wydział Biologii UW),
 • Prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski (Wydział Prawa i Administracji UW),

 

 • Dr hab. Zenon Janas (Wydział Fizyki UW),
 • Dr hab. Piotr Bębas (Wydział Biologii UW),
 • Dr hab. Andrzej Witowski (Wydział Fizyki UW),
 • Dr hab. Dorota Kwiatkowska (Państwowy Instytut Badawczy),
 • Dr Małgorzata Toeplitz Winiewska (Wydział Psychologii UW),
 • Dr Kacper Gradoń (Wydział Prawa i Administracji UW),
 • Dr n. med. Marcin Fudalej (Zakład Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego),
 • Dr Agnieszka Gutkowska (Wydział Prawa i Administracji UW),
 • Dr Agata Thannhauser (Wrocławski Uniwersytet Medyczny),
 • Dr Aleksandra Tucholska-Lenart,
 • Dr Dariusz Wilk (Wydział Prawa i Administracji UJ),
 • Dr Łukasz Banasiak (CNBCh UW),
 • Dr Aleksandra Skawina (Wydział Biologii UW),
 • Dr Daniel Mańkowski (Wydział Prawa i Administracji UW),
 • Dr Piotr Lewulis (Wydział Prawa i Administracji UW),
 • Mgr Agata Thannhauser (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu),
 • Mgr Marta Bura (Pracownia Skanerów 3D UW),
 • Mgr Kacper Choromański (Wydział Prawa i Administracji UW),
 • Mgr Janusz Janowski (Pracownia Skanerów 3D UW),
 • Mgr Marcin Górski (MISMap UW),
 • Mgr Maciej Broniarz (Dział Sieci Komputerowych UW),
 • Asp. szt. Tomasz Kosonowski,
 • Nadkom. Urszula Cur,
 • Insp. Paweł Rybicki,

Do wygłoszenia wykładów i przeprowadzenia warsztatów zapraszamy również sędziów, prokuratorów oraz ekspertów i specjalistów reprezentujących poszczególne dziedziny techniki i taktyki kryminalistycznej.

Kontakt

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z naszym Dziekanatem:

http://cns.uw.edu.pl/kontakt/

pod numerem telefonu (022)5541105

oraz przez e-mail: gk@biol.uw.edu.pl