Nasi Wykładowcy

Prof. dr hab. Piotr GirdwoyńProf. dr hab. Ewa Bulska Prof. dr hab. Ewa CzerniawskaProf. dr hab. Tadeusz TomaszewskiProf. dr hab. Andrzej WitowskiProf.  Jarosław MoszczyńskiProf.  Bogusław WiłkomirskiDr hab. Magdalena SpólnickaDr Aleksandra Tucholska-LenartDr Dorota KwiatkowskaDr Michał Adam DobrowolskiDr Agnieszka GutkowskaDr Piotr LewulisDr Agata ThannhauserAdw. Anna Winczakiewicz/Adw. Piotr ModzelewskiBolesław MichalskiInsp. Paweł Rybicki

Prof. dr hab. Piotr Girdwoyń

2203840

Specjalizacja: prawo dowodowe, kryminalistyka, taktyka procesowa

 • profesor nauk prawnych;
 • pracownik naukowy w Katedrze Kryminalistyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego;
 • dyrektor Instytutu Prawa Karnego Uniwersytetu Warszawskiego; 
 • adwokat;
 • laureat nagrody Złoty Paragraf Dziennika Gazety Prawnej w kategorii „Adwokat”;
 • autor monografii: m.in.: „Zarys niemieckiego procesu karnego”, „Prawo karne i wymiar sprawiedliwości państw Unii Europejskiej” (współaut.: A. Adamski, J. Bojarski, P. Chrzczonowicz, M. Filar),  „Opinia biegłego w sprawach karnych w europejskim systemie prawnym. Perspektywy harmonizacji”, a także kilkudziesięciu artykułów naukowy;
 • stypendysta Fundacji Alexandra von Humboldta, Hertie Stiftung i Hermann und Marianne Straniak Stiftung;
 • odbył staże naukowo-badawcze w:
  • Max Planck Institut für ausländisches und internationales Strafrecht we Freiburgu (NIemcy),
  • School of Law, University of Baltimore (USA),
  • Juristische Fakultät, Universität Basel (Szwajcaria).

Prof. dr hab. Ewa Bulska

Specjalizacja: Chemia Sądowa

 • Profesor na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Dyrektor Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Autorka, współautorka ponad 170 publikacji naukowych poświęconych rozwojowi metod analitycznych w zakresie badania próbek klinicznych, środowiskowych, przemysłowych, archeologicznych i śladów kryminalistycznych. Ekspert Międzynarodowej Agencji Antydopingowej (WADA), audytor Polskiego Centrum Akredytacji, członek zespołu ekspertów w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Promotor ponad 40 magistrantów oraz 17 doktorów.
 • Zainteresowania naukowe: mechanizmy atomizacji w spektrometrii atomowej; analityczne zastosowania spektrometrii atomowej i spektrometrii mas oraz promieniowania synchrotronowego (XANES, XAS); badania specjacji pierwiastków istotnych biologicznie; badania fizyko-chemiczne obiektów zabytkowych i próbek kryminalistycznych.

ebulska-1

Prof. dr hab. Ewa Czerniawska

Specjalizacja: Psychologia Sądowa

 • Profesor nauk społecznych w zakresie psychologii w Zakładzie Psychologii Uczenia się i Pamięci Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Zainteresowania naukowe: psychologia pamięci i uczenia się, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności strategicznej i metapoznawczej; psychologia węchu i pamięci węchowej; rola muzyki dla przebiegu i rozwoju funkcji poznawczych.
 • Autorka, współautorka i redaktorka 8 prac zwartych – m.in.  Dynamika zachowań strategicznych w uczeniu się z tekstów podręcznikowych (1999), Psychologia węchu i pamięci węchowej (wspólnie z J.M. Czerniawską-Far, 2007), Jak się uczyć? (wspólnie z M. Ledzińską, 2007), Psychologia nauczania. Ujęcie poznawcze (wspólnie z M. Ledzińską, 2011), Muzyka i my. O różnych przejawach wpływu muzyki na człowieka (redaktor, 2012) oraz ponad 90 artykułów i rozdziałów. Promotor 74 magistrów i 5 doktorów.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski

Specjalizacja: Badania Dokumentów, Dowody Naukowe

image1

– profesor nauk prawnych, Kierownik Katedry Kryminalistyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Biegły z zakresu kryminalistyki wpisany na listę biegłych sądowych Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Sądu Okręgowego Warszawa Praga.

Przewodniczący Rady Naukowej Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego.

Były Dziekan Wydziału Prawa i Administracji i Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego.

Odbył staże i stypendia naukowe m.in w: Capital University (USA), United Nations Institute of Crime Prevention and Control (Helsinki, Finlandia), University of Iowa (USA), Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht (Niemcy).

Prof. dr hab. Andrzej Witowski

Specjalizacja: Fizyka Sądowa

 • Profesor w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego;
 • Specjalista z zakresu spektroskopii i magnetospektroskopii w dalekiej podczerwieni.

Prof. dr hab. Jarosław Moszczyński 

Specjalizacja: Daktyloskopia

 • Kierownik Katedry Kryminalistyki i Medycyny Sądowej Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie. 
 • W latach 1988-2003 pracował w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym KGP jako ekspert, naczelnik Wydziału Daktyloskopii oraz zastępca dyrektora CLK KGP.
 • Przyczynił się w znacznym stopniu do rozwoju polskiej daktyloskopii – wdrożył krajowy system automatycznej identyfikacji daktyloskopijnej (AFIS), który umożliwia wykrywanie w ciągu roku kilku tysięcy sprawców przestępstw, a także weryfikację tożsamości osób zatrzymanych, przekraczających granicę państwa oraz NN zwłok.
 • Rozwinął sieć nowoczesnych, policyjnych laboratoriów daktyloskopijnych, gdzie wykorzystywane są zaawansowane technologicznie, skuteczne metody wizualizacji śladów linii papilarnych. 
 • Przeprowadził badania, dzięki  którym rozwinięte zostały m.in. techniki luminescencyjne.
 • Był członkiem czterech grup roboczych Interpolu ds. standaryzacji identyfikacji daktyloskopijnej (1996-2001).
 • Posiada uprawnienia eksperta daktyloskopii oraz badań dokumentów.
 • Wykonał ponad 2 tys. ekspertyz kryminalistycznych oraz przeprowadził ok. 400 oględzin miejsc przestępstw.

Prof. dr hab. Bogusław Wiłkomirski

Specjalizacja: Toksykologia

 • Profesor nauk biologicznych. 
 • Od 1971 związany z Uniwersytetem Warszawskim, na którym w 2008 objął stanowisko profesora zwyczajnego. Pracował w Instytucie Biochemii UW, będąc w latach 80. jego wicedyrektorem. W 1988 przeszedł do Instytutu Botaniki, którego dyrektorem był w latach 2002–2005 i 2008–2009.  
 • W 2009 został zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach, przekształconym w 2011 w Uniwersytet Jana Kochanowskiego. 
 • Autor lub współautor ponad 125 prac, w tym podręczników do chemii dla szkół podstawowych i średnich.
 • Odbył staże naukowe w Instytucie Chemii Organicznej Mołdawskiej Akademii Nauk i Instytucie Biochemii Uniwersytetu w Liverpoolu.
 • Członek m.in. Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego, Phytochemical Society of North America, Phytochemical Society of Europe, International Society for Environmental Biogeochemistry, International Advisory Committee i Związku Literatów Polskich.

Mł. insp. dr hab. Magdalena Spólnicka

Specjalizacja: Genetyka Sądowa

 • doktor habilitowany nauk medycznych;
 • absolwentka Wydziału Farmacji Akademii Medycznej w Bydgoszczy oraz Podyplomowego Studium Oficerskiego Ekspertów Kryminalistyki Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie;
 • tytuł doktora nauk medycznych uzyskany obroną, na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, pracy zatytułowanej: „Polimorfizm STR niekodującego regionu genu ludzkiego hormonu wzrostu i jego wykorzystanie w identyfikacji osobniczej”. Praca była finansowana przez KBN ze środków na naukę, jako projekt badawczy – grant promotorski nr 2 P05A03129;
 • kierownik Zakładu Biologii CLKP.
 • blisko dwudziestoletnie doświadczenie w pracy w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji;
 • posiada doświadczenie we wszystkich kluczowych aspektach pracy Zakładu Biologii, w tym w wykonywaniu ekspertyz o wysokim stopniu skomplikowania, prowadzeniu dokumentacji analitycznej i statystycznej w zakresie wykonywanych zadań,  prowadzeniu prac wdrożeniowych i adaptacyjnych.
 • brała udział w  procesie wprowadzenia i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością w  Wydziale Biologii CLK KGP;
 • nadzorowała proces kształcenia  kandydatów na ekspertów z zakresu genetyki sądowej.
 • współautor  wielu publikacji i wystąpień na krajowych i międzynarodowych  konferencjach.

Dr Aleksandra Tucholska-Lenart

tucholska-lenart

Specjalizacja: Biologia Sądowa, Chemia Sądowa

 • ekspert badań DNA Biura Badań Kryminalistycznych ABW;
 • ekspert oraz członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego;
 • audytor Polskiego Centrum Akredytacyjnego;
 • laureatka nagrody Ministra Spraw Wewnętrznych za wdrożenie do kryminalistyki polskiej metod biologii molekularnej;
 • od ponad 25 lat związana z badaniami biologicznymi prowadzonymi na potrzeby organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości;
 • w latach 1997 – 2008 biegły Sądu Okręgowego w Warszawie w dziedzinie analizy DNA, jak również członkiem Europejskiej Akademii Nauk Sądowych;
 • w okresie od 1999 do 2004 r. – Kierownik Zakładu Kryminalistyki i Chemii Specjalnej ABW;
 • w latach 1989 – 1991 ekspert badań biologicznych Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji;
 • od 1992 do 1999 r. ekspert badań DNA Zakładu Kryminalistyki i Chemii Specjalnej Urzędu Ochrony Państwa.

Dr Dorota Kwiatkowska

Specjalizacja: Badania antydopingowe, Toksykologia

– doktor nauk biologicznych.

Od 1995 roku pracuje w Zakładzie Badań Antydopingowych Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. Od 2004 roku pełni funkcję kierownika Zakładu. Od 2007 roku jest diagnostą laboratoryjnym.

Zakład, którym kieruje jest jedyną placówką w Polsce i jednym z 34 laboratoriów na świecie uprawnionych do wykonywania badań antydopingowych z racji posiadania akredytacji Światowej Agencji Antydopingowej – World Anti-Doping Agency (WADA). W laboratorium tym oprócz badań antydopingowych wykonywane są również badania toksykologiczne na zlecenie m.in. prokuratur.

Od roku 2001 jest członkiem Stowarzyszenia Oficjalnych Chemików Wyścigów Konnych – Association of Official Racing Chemists (AORC), od 2004 członkiem Światowego Stowarzyszenia Analityków Antydopingowych – World Association of Anti-Doping Scientists (WAADS).Od roku 2016 jest członkiem Zespołu Analizy Spektralnej – Komitetu Chemii Analitycznej PAN.

Jest autorem wielu prac i komunikatów, publikowanych po polsku i angielsku, poruszających problemy dopingu w sporcie i toksykologii.

Dr Michał Adam Dobrowolski

Specjalizacja: Chemia Sądowa

 • doktor nauk chemicznych;
 • adiunkt na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego;
 • specjalista w zakresie krystalochemii;
 • autor licznych publikacji w czasopismach o zasięgu międzynarodowym;
 • zainteresowania i aktywność naukowa wiążą się ściśle z fizyczną chemią organiczną, a w szczególności z jej częścią strukturalną;
 • prowadzi badania naukowe z wykorzystaniem rentgenowskiej analizy strukturalnej, metod spektroskopowych (spektroskopia Ramana i w podczerwieni), skaningowej kalorymetrii różnicowej (DSC) oraz modelowania molekularnego. Przy interpretacji danych fizykochemicznych często korzysta z analiz statystycznych.
 • interesuje się również kryminalistyką, a w szczególności jej aspektami związanymi z chemią.

Dr Agnieszka Gutkowska

Specjalizacja: Kryminologia, Terroryzm

 – doktor nauk prawnych, kryminolog, adwokat. Adiunkt w Zakładzie Kryminologii w Instytucie Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Studiowała także w Studium Europy Wschodniej UW na specjalizacji Rosja-Azja-Kaukaz.

Jej naukowe zainteresowania koncentrują się przede wszystkim wokół problematyki kulturowych uwarunkowań przestępczości, koegzystencji odmiennych kulturowo systemów normatywnych, a także problematyki radykalizacji i ekstremizmu ze szczególnym uwzględnieniem problematyki cudzoziemców w zakładach karnych. Od ponad 15 lat zajmuje się problematyką uchodźstwa, integracji cudzoziemców, czy szerzej, migracji i jej kulturowych uwarunkowań – zarówno naukowo, jak i  jako praktyk, współpracując z wieloma polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi, a także instytucjami państwowymi i samorządowymi.

Obecnie z ramienia WPiA UW zaangażowana jest w unijny projekt PRIME (“Preventingm Interdicting and Mitigating Extremism: Defending Against Lone Actor Extremist Events”) zajmujący się problematyką terroryzmu tzw. samotnych wilków.  

Dr Piotr Lewulis

Specjalizacja: Forensic IT, Dowody cyfrowe

adiunkt w Katedrze Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Autor i współautor szeregu publikacji naukowych i wystąpień konferencyjnych; wykonawca i koordynator w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych z praktycznym doświadczeniem procesowym w sprawach karnych uzyskanym w toku aplikacji adwokackiej (zakończonej pozytywnym wynikiem egzaminu zawodowego). Realizowane dotychczas projekty badawcze dotyczyły między innymi problematyki zagrożeń terrorystycznych, metodyki prowadzenia śledztw w sprawach o zabójstwo, a także postępowań w sprawach poszukiwań osób zaginionych. Specjalizuje się w kwestiach związanych z prawem i postępowaniem dowodowym w kontekście nowych technologii. Aktualne zainteresowania badawcze wiążą się z szeroko rozumianymi patologiami życia społecznego w przestrzeni cyfrowej. W pozostałym czasie angażuje się w turystykę wysokogórską, wspinaczkę skalną i reprezentację AZS UW w snowboardzie.

Dr Agata Thannhauser

Specjalizacja: Antropologia Sądowa

 • Antropolog.
 • Asystent na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Specjalistka w zakresie identyfikacji szczątków ludzkich oraz oceny wieku osób nieletnich prezentowanych w materiałach o charakterze pornograficznym.
 • Przeprowadza oględziny szczątków ludzkich na zlecenie organów ścigania oraz bierze udział w ekshumacjach, współpracując m.in. z Instytutem Pamięci Narodowej.

adw. Anna Winczakiewicz

Specjalizacja: prawo i postępowanie karne

 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW oraz prawa karnego gospodarczego i skarbowego UJ;
 • doktorantka w Instytucie Nauk Prawnych PAN;
 • adwokat, prowadzący własną kancelarię specjalizującą się w prawie karnym i prawie pracy;
 • do jej zainteresowań naukowych należy zagadnienie pomyłek wymiaru sprawiedliwości, przestępstw seksualnych oraz nieszczęśliwego wypadku jako przyczyny śmierci;
 • Prezes Towarzystwa Paragraf 22;
 • przewodnik spacerów kryminalnych;
 • wykładowca tematyki prawnej i kryminalistycznej;

 

adw. Piotr Modzelewski

Specjalizacja: prawo i postępowanie karne

 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego;
 • adwokat;
 • wiceprezes zarządu Towarzystwa Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych: „Paragraf 22”;
 • pasją do prawa karnego, kryminalistyki i nauk sądowych zaraził się w trakcie studiów;
 • zawodowo zajmuje się także innymi gałęziami prawa, w szczególności prawem pracy.
 • angażuje się w działalność edukacyjną i naukową Towarzystwa w charakterze organizatora i prelegenta.

Bolesław Michalski

Specjalizacja: Forensic IT, OSiNT

 • prezes OPEC Sp. z o.o.;
 • specjalista w zakresie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego zajmującego się określaniem i eliminowaniem ryzyka biznesowego;
 • specjalizuje się w zagadnieniach, struktur baz danych, bezpieczeństwa cybernetycznego oraz marketingu finansowego;
 • ekspert od spraw bezpieczeństwa cybernetycznego, zajmujący się przeprowadzaniem kompleksowych audytów z dziedziny cyber-bezpieczeństwa.

Insp. Paweł Rybicki

Specjalizacja: Nauki Sądowe

 • prezes EFIC (European Forensic Initiatives Centre), dyrektor programu Forensic Watch;
 • były Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji;
 • inicjator utworzenia europejskiego komitetu ds. standaryzacji w naukach sądowych CEN/TC 419 (European Committee for Standardization/Technical Committee 419: Forensic Science Processes), któremu następnie przewodniczył w latach 2012–2014;
 • w latach 2011-2013 kierujący Sekretariatem ENFSI (Europejskiej Sieci Laboratoriów Kryminalistycznych – European Network of Forensic Institutes);
 • promotor standaryzacji i zarządzania jakością w naukach sądowych;
 • w latach 2009–2011 członek zarządu EAFS (European Academy of Forensic Science);
 • w 2011 r., w trakcie Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej pełnił funkcję eksperta wiodącego ds. nauk sądowych;
 • inicjator wprowadzenia do prawodawstwa UE pojęcia European Forensic Science Area;
 • autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu nauk sądowych.