Zapraszamy do udziału w rekrutacji w edycji 2017/18

Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki oraz Nauk Pokrewnych 

prowadzonych przez Centrum Nauk Sądowych
Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Przewidywany termin  rozpoczęcia zajęć:

Zajęcia będą odbywać się w takim samym układzie semestralnym, jak regularne zajęcia na innych kierunkach:

I Semestr rozpocznie się w październiku 2017, a II Semestr w lutym 2018.

Jednoroczne studia podyplomowe będą trwały do czerwca 2018 r.

CelLokalizacjaKierownik studiówRekrutacjaPłatnośćHarmonogram 2017/18Sylwetka absolwentaProgram ramowyKadraKontakt

Cel

Podstawowym celem Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki oraz Nauk Pokrewnych stanowi przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności łączących nauki przyrodnicze i prawne. W takim wymiarze i zakresie projekt ten ma charakter wyjątkowy w Polsce i nawiązuje do najlepszych wzorców wiodących uczelni brytyjskich i amerykańskich. W ramach studiów stosowany jest szeroki zakres metod dydaktycznych pozwalających studentom na zapoznanie się z teorią i praktyką dyscyplin wspomagających i uzupełniających taktykę i technikę kryminalistyczną: wykłady, pokazy laboratoryjne (np. problematyka promieniotwórczości, spektroskopia ramanowska) oraz zajęcia warsztatowe (np. z zakresu genetyki, psychologii sądowej czy analizy śladów krwawych).

Zapoznajemy naszych Studentów z bardzo szerokim zakresem wykorzystywanych współcześnie technik kryminalistycznych. Studia mają na celu zaprezentowanie słuchaczom – zarówno absolwentom kierunków przyrodniczych, technicznych, medycznych jak i humanistycznych czy społecznych a także prawniczych bądź administracyjnych – różnorodnych metod identyfikacji człowieka oraz ich prawnej implementacji na tle wiedzy ogólnej o prawie dowodowym. Ze względu na bardzo szeroki zakres zagadnień, oferujemy także fakultatywne zajęcia wprowadzające (np. elementy wiedzy o prawie dla nieprawników oraz wprowadzenie do nauk przyrodniczych dla przedstawicieli nauk społecznych, prawnych i humanistycznych).

Lokalizacja

Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Miecznikowa 1).

Rekrutacja

Limit miejsc – 100

decyduje kolejność zgłoszeń opatrzonych dowodem wpłaty. W przypadku niezebrania wystarczającej liczby Kandydatów zastrzegamy możliwość nieuruchomienia studiów – za zwrotem wpłaconych kwot.

O przyjęcie na Studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych zainteresowani tematyką. Mogą to być w szczególności sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, radcowie prawni, lekarze, absolwenci kierunków przyrodniczych lub technicznych, funkcjonariusze organów ścigania i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny pragnący poszerzyć swoją wiedzę w zakresie kryminalistyki i nauk pokrewnych.

Rejestracja odbywa się  z wykorzystaniem portalu Internetowej Rejestracji Kandydatów

Instrukcja do zgłoszeń na Studia Podyplomowe CNS UW:

1. Rejestracja kandydata w systemie IRK – Tutaj

2. Uzupełnienie wszystkich niezbędnych danych osobowych (także zdjęcia kandydata oraz skanów niezbędnych dyplomów) w systemie IRK

3. Rejestracja kandydata na a Studia Podyplomowe Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych – Tutaj

4. Po otrzymaniu informacji o przyjęciu (będzie widoczny zielone pole w zakładce moje zgłoszenia) należy postępować zgodnie z napisaną instrukcją

5. Wydruk dokumentów z systemu IRK i podpisanie ich;

6. Dostarczenie do dziekanatu dokumentów (tj. podania o przyjęcie na studia, decyzji o przyjęciu na studia oraz umowy, 2 zdjęcia w formacie jak do legitymacji lub dowodu osobistego) – osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego

7. Do 29 września 2017 – złożenie do Dziekanatu CNS potwierdzenia nadania przelewu za studia.

8. Dostarczenie wszystkich dokumentów i potwierdzeń spowoduje przyjęcie na studia.

9. Brak wpłaty do 29 września 2017 spowoduje skreślenie z listy studentów

(Prosimy o wypełnianie wszystkich informacji wymaganych przez IRK)

Dokumenty można składać pocztą lub osobiście (Centrum Nauk Sądowych, ul. Miecznikowa 1 pok. 104a, 02-096 Warszawa), albo przez e-mail (p. Grażyna Kawczyńska).

UWAGA!

Możliwe jest złożenie przez Kandydatów dokumentów bez przedstawienia kopii dyplomu, ale z zaświadczeniem o ukończeniu studiów, a w wyjątkowych wypadkach – także o wyznaczeniu terminu obrony. Warunkiem rozpoczęcia studiów podyplomowych jest jednak uprzednie ukończenie studiów I lub II stopnia. Jednocześnie Kandydaci powinni niezwłocznie po uzyskaniu dyplomu dołączyć go do swojej dokumentacji. Ponadto uprzejmie informujemy, że po zakończeniu studiów każdy uczestnik, oprócz świadectwa ukończenia, otrzyma stosowny certyfikat Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Płatność

Studia są płatne.

Czesne wynosi:

 • 3800 PLN, przy wpłacie jednorazowej do 29.09.2017;
 • 2 x 2000 PLN, czesne w 2 ratach (pierwsza do 29.09.2017, druga do 16.02.2018);
 • 4 x 1100 PLN, czesne w 4 ratach (pierwsza do 29.09.2017, druga do 29.12.2017, trzecia do 16.02.2018, czwarta do 01.05.2018)

Dane do przelewu:

Nr rachunku 64 1160 2202 0000 0000 9659 0409

Uniwersytet Warszawski Centrum Nauk Sądowych
02-096 Warszawa ul. Miecznikowa 1

Tytuł przelewu: Opłata za Studia Podyplomowe Prawa Dowodowego, Kryminalistyki oraz Nauk Pokrewnych Imię i Nazwisko Słuchacza

Harmonogram zjazdów w roku akademickim 2017/18

Studia zaoczne; zajęcia sobotnio-niedzielne, odbywające się zazwyczaj co dwa tygodnie.

Czas trwania:

210 godzin (2 semestry) plus zajęcia fakultatywne (5-10 h).

Zajęcia odbywają się w:
– Soboty w godz. 9.15 – 13.15 oraz 14.15 – 18.15
– Niedziele w godz.  9.15-13.15

Terminy zjazdów: 

21 i 22 października 2017
4  i 5 listopada 2017
18 i 19 listopada 2017
2 i 3 grudnia 2017
16 i 17 grudnia 2017
13 i 14 stycznia 2018
27 i 28 stycznia 2018
10 i 11 lutego 2018
24 i 25 lutego 2018
10 i 11 marca 2018
24 i 25 marca 2018
7 i 8 kwietnia 2018
21 i 22 kwietnia 2018
12 i 13 maja 2018

Terminy „rezerwowe”:
26 i 27 maja 2018
9 i 10 czerwca 2018

Sylwetka absolwenta

Absolwent uzyskuje wiedzę z zakresu prawa dowodowego, w tym w ujęciu historycznoprawnym i prawnoporównawczym, zarówno w postępowaniu karnym, jak i cywilnym oraz administracyjnym. Zdobywa teoretyczne podstawy w zakresie gromadzenia dowodów, a także wprowadzenie do dyscyplin wykorzystywanych w badaniach identyfikacyjnych oraz kryminalistyce. Wiedza teoretyczna uzupełniana jest zajęciami o charakterze warsztatowym, a także seminaryjnym, w trakcie których ma możliwość skonfrontowania swojego praktycznego doświadczenia ze wskazaniami teorii. Absolwent o wykształceniu prawniczym zdaje sobie sprawę z możliwości identyfikacyjnych współczesnej kryminalistyki i nauk przyrodniczych, jest w stanie prawidłowo oceniać dowody w szczególności z opinii biegłego. Absolwent innych kierunków dodatkowo uzyskuje wiedzę na temat polskiego prawa dowodowego, roli i zadań biegłego.

Program ramowy

– Przedmiot dowodu, uprawdopodobnienie, domniemania, ciężar dowodu, w postępowaniu karnym; Pojęcie i rodzaje dowodów; poszlaka i proces poszlakowy, zakazy dowodowe: teoria i orzecznictwo, dowody „prywatne”;  Wprowadzenie dowodów: wniosek dowodowy, dopuszczenie dowodów, oddalenie  wniosku; Ocena dowodów w postępowaniu pierwszoinstancyjnym i odwoławczym,  in dubio pro reo i domniemanie niewinności; Dowód z wyjaśnień oskarżonego  w praktyce i orzecznictwie; Gromadzenie dowodów a czynności operacyjno-rozpoznawcze; Dowód z zeznań świadka w praktyce i  orzecznictwie; Zmiany po nowelizacji Kodeksu Postępowania Karnego; Praktyka pracy prokuratora.

– Oględziny miejsca zdarzenia;  Badania antropologiczne w kryminalistyce wraz z problematyką ekshumacji zwłok i szczątków ludzkich; Identyfikacja daktyloskopijna; Badania fonoskopijne; Badania osmologiczne (ślady zapachowe); Medycyna Sądowa; Psychiatria Sądowa; Analiza śladów krwawych;  Mechanoskopia; Traseologia; Badania balistyczne w kryminalistyce; 

– Profilowanie kryminalne na przykładzie spraw o zabójstwo; Analiza kryminalna i wywiad kryminalny; Badania pismoznawcze i badania dokumentów; Zarządzanie laboratorium kryminalistycznym; Zastosowanie metod Profilowania Geograficznego i systemów Geograficznej Informacji  Przestrzennej (GIS); Biały Wywiad (OSInt) – nowe technologie i otwarte źródła informacji w Internecie; Informatyka śledcza.

– Psychologia sądowa, psychologia pamięci, wywiad poznawczy; Badania psychologiczne – możliwości ustaleń psychologa w postępowaniu przed sądem;  policyjne negocjacje kryzysowe. Psychologia kłamstwa: praktyczne aspekty wykorzystania poligrafu (wariografu, tzw. „wykrywacza kłamstw”. Kryminologia a Kryminalistyka.

– Wprowadzenie do metod identyfikacji biologicznej; Toksykologia sądowa; Entomologia sądowa; Glony i grzyby w kryminalistyce; Immunologia sądowa; Badania genetyczne w kryminalistyce. Fizyko-chemiczne metody identyfikacji;  Techniki identyfikacyjne (mikroskopia elektronowa, skaningowa, spektrografia, NAA), mikroskopia elektronowa; Identyfikacja biometryczna – rozwój technik i możliwości  identyfikacyjne; Ekspertyza wypadków drogowych; Badania antydopingowe;  Fizykochemiczna analiza autentyczności dzieł sztuki.

– Przewidujemy przeprowadzenie całodniowych warsztatów oględzinowych opartych o metodykę prowadzonych w Katedrze Kryminalistyki WPiA UW zajęć warsztatowych znanych jako „CSI: Warsaw”.

Kadra

W dotychczasowych edycjach naszymi wykładowcami byli m.in.:

 • Dr hab. Piotr Bębas (Wydział Biologii UW),
 • Prof. Bogusław Wiłkomirski (Wydział Biologii UW),
 • Dr hab. Małgorzata Suska-Malawska (Wydział Biologii UW),
 • Prof. dr hab. Piotr Węgleński (Wydział Biologii UW),
 • Prof. dr hab. Bożena Zakryś (Wydział Biologii UW),
 • Prof. dr hab. Ewa Bulska (Wydział Chemii UW),
 • Dr hab. Barbara Wagner (Wydział Chemii UW),
 • Dr Bruno Sikora (Wydział Fizyki UW),
 • Dr hab. Andrzej Witowski (Wydział Fizyki UW),
 • Prof. dr hab. Ewa Czerniawska (Wydział Psychologii UW),
 • Dr Ewa Goryńska (Wydział Psychologii UW),
 • Dr Małgorzata Toeplitz Winiewska (Wydział Psychologii UW),
 • Prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski (Wydział Prawa i Administracji UW),
 • Prof. dr hab. Piotr Girdwoyń (Wydział Prawa i Administracji UW),
 • Prof. dr hab. Ewa Gruza (Wydział Prawa i Administracji UW),
 • Dr Kacper Gradoń (Wydział Prawa i Administracji UW),
 • Dr Marcin Fudalej (Zakład Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego),
 • Dr Agnieszka Dąbkowska (Zakład Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego),
 • Prof. dr hab. Andrzej Pacut (Zespół Biometrii i Uczenia Maszynowego Politechniki Warszawskiej),
 • Dr Agnieszka Gutkowska (Wydział Prawa i Administracji UW),
 • Dr Agata Thannhauser (Wrocławski Uniwersytet Medyczny).

Ponadto współpracowali z nami wykładowcy – praktycy:

 • Prof. Jarosław Moszczyński,
 • Dr Tomasz Bednarek,
 • Dr Anna Czapigo,
 • Dr  Aleksandra Tucholska-Lenart,
 • Prof. dr hab. Jerzy Kasprzak,
 • Dr hab. Jerzy Pobocha,
 • Insp. Paweł Rybicki,

a także sędziowie i prokuratorzy oraz eksperci policyjni.

Naszym współpracownikiem i wykładowcą jest p. Kacper Choromański, biegły sądowy z zakresu Analizy Śladów Krwawych.

Do wygłoszenia wykładów i przeprowadzenia warsztatów zapraszamy również ekspertów i specjalistów reprezentujących poszczególne dziedziny techniki i taktyki kryminalistycznej.

Kontakt

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z naszym Dziekanatem:

http://cns.uw.edu.pl/kontakt/

pod numerem telefonu (022)5541105

oraz przez e-mail: gk@biol.uw.edu.pl

 

Dodaj komentarz