Rekrutacja 2018/19

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do udziału w rekrutacji w edycji 2018/19

Studiów magisterskich Kryminalistyki oraz Nauk Sądowych

prowadzonych przez Centrum Nauk Sądowych
Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Kierunek „Kryminalistyka i Nauki Sądowe”  (KiNS) to studia magisterskie (II stopnia) prowadzone przez pięć Wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego tworzących Centrum Nauk Sądowych UW (Wydział Biologii, Wydział Chemii, Wydział Fizyki, Wydział Prawa i Administracji i Wydział Psychologii).

 

Informacje ogólneLiczba miejscZasady kwalifikacjiKandydaci z dyplomem zagranicznymTerminy rozmów kwalifikacyjnychPrzyjmowanie dokumentów

Kierunek i specjalność

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-06-05 do 2018-07-04 23:59:59

Limit miejsc

60

Język wykładowy

polski

Liczba miejsc

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 36

Limit dla ścieżki rekrutacyjnej P (dla osób odbywających studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich): 57
w tym:

 • specjalizacja ogólnokryminalistyczna – 19;
 • specjalizacja fizykochemiczna – 19;
 • specjalizacja biologiczno-genetyczna – 19.

Limit dla ścieżki rekrutacyjnej C (dla osób odbywających studia na innych zasadach niż obywatele polscy: 3
w tym: 

 • specjalizacja ogólnokryminalistyczna – 1;
 • specjalizacja fizykochemiczna – 1;
 • specjalizacja biologiczno-genetyczna – 1.

Zasady kwalifikacji

O przyjęcie na stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku kryminalistyka i nauki sądowe mogą się ubiegać osoby legitymujące się tytułem licencjata, inżyniera lub magistra dowolnego kierunku studiów uczelni polskiej lub równoważnym tytułem uczelni zagranicznej.

Rekrutacja składa się z dwóch etapów:

Pierwszym etapem jest rejestracja w systemie IRK. Kandydat zapisuje się na kierunek kryminalistyka i nauki sądowe, wybierając specjalizację, którą chce realizować:

 • ogólnokryminalistyczną,
 • fizykochemiczną,
 • biologiczno-genetyczną.

W czasie rejestracji w systemie IRK kandydat może jednocześnie zapisać się dodatkowo na jedną lub dwie specjalizacje na wypadek, gdyby wyczerpany został limit miejsc na specjalizacji wybranej jako preferowana, lub gdyby preferowana specjalizacja nie została uruchomiona. Tworzone są trzy listy rankingowe – po jednej dla każdej specjalizacji. Listy rankingowe dla specjalizacji powstają  na podstawie punktów otrzymanych za:

 • średnią ocen uzyskanych w toku studiów wyższych,
 • ocenę pracy licencjackiej (lub inżynierskiej lub magisterskiej).

W odniesieniu do kandydatów, którzy nie posiadają oceny z pracy dyplomowej, bierze się pod uwagę ocenę z egzaminu dyplomowego.

W ramach ścieżki P do następnego etapu jest klasyfikowanych po 40 osób na liście rankingowej dla każdej ze specjalizacji z najwyższym wynikiem, łącznie 120 na wszystkie specjalizacje.

Drugim etapem rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna prowadzona w języku polskim. W trakcie rozmowy oceniana jest:

 • motywacja kandydata do podjęcia studiów,
 • wiedza kandydata z zakresu preferowanej specjalizacji.

Jeśli kandydat wybrał więcej niż jedną specjalizację, przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej mogą być także zagadnienia z wybranych innych niż preferowana specjalizacji; w takim przypadku punkty za odpowiedzi nie będą sumowane, lecz przyporządkowane do każdej z list rankingowych dla specjalizacji.

Po rozmowie kwalifikacyjnej sporządzone są trzy ostateczne listy rankingowe, po jednej dla każdej specjalizacji.

Kandydat może zdobyć maksymalnie 200 pkt. tzn.:

1. średnia ocen –  średnia ze studiów x 10 = liczba punktów, maksymalnie można uzyskać do 50 pkt. np. średnia ze studiów 4,5 x 10 = 45 pkt itd.

2. ocena obronionej pracy – do 50 pkt., tj.:

 • celująca (6) lub bardzo dobra (5) – 50 pkt.
 • dobra plus (4+) – 45 pkt.
 • dobra (4) – 40 pkt.
 • dostateczna plus (3+) – 35 pkt.
 • dostateczna (3) – 30 pkt.

3. motywacja kandydata do podjęcia studiów – 0 do 50 pkt.

4. wiedza kandydata z zakresu wskazanej specjalizacji (wskazanych specjalizacji) – 0 do 50 pkt.

O przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej dla każdej specjalizacji, utworzonej na podstawie ostatecznych wyników rekrutacji.

Minimalna liczba osób przyjętych na każdą ze specjalizacji to 15 a maksymalna to 20, w przypadku uruchomienia wszystkich specjalizacji.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej  dodatkowo sprawdzana jest znajomość języka polskiego. Kandydat powinien posługiwać się językiem polskim w stopniu umożliwiającym studiowanie. Z tej części rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim.

Terminy rozmów kwalifikacyjnych

Termin rozmów kwalifikacyjnych: 16 -20 lipca 2018 r.
(Informacja o dokładnej dacie i godzinie rozmowy zostanie podana 13 lipca 2018 r.)

Termin ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 28 lipca 2018 r.

Przyjmowanie dokumentów

Przyjmowanie dokumentów: 30 lipca – 1 sierpnia 2018 r.
Kolejne tury przyjmowania dokumentów (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze):
– II tura 2 – 3 sierpnia 2018 r.,
– III tura 6-8 sierpnia 2018 r.

 

Wszystkie pytania dotyczące rekrutacji na studia magisterskie prosimy kierować na adres mailowy:

dziekanat.cns@uw.edu.pl

Serdecznie Zapraszamy!
Zespół CNS UW