Informacja na temat kierunku studiów:
„Kryminalistyka i Nauki Sądowe”

Nowo otwierany kierunek „Kryminalistyka i Nauki Sądowe”  (KiNS) to studia magisterskie (II stopnia) prowadzone przez pięć Wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego tworzących Centrum Nauk Sądowych UW (Wydział Biologii, Wydział Chemii, Wydział Fizyki, Wydział Prawa i Administracji i Wydział Psychologii).

Zajęcia będą odbywać się w takim samym układzie semestralnym, jak regularne zajęcia na innych kierunkach:

I Semestr rozpocznie się w październiku 2017, a II Semestr w lutym 2018 r.

O studiachCelSpecjalizacjeLimit miejscCharakterRekrutacjaPlan studiówKontakt

O studiach

Studia na kierunku KiNS są studiami międzyobszarowymi, dotyczącymi interdyscyplinarnych aspektów ujawniania, zabezpieczania i oceny materiału dowodowego dla potrzeb szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości, ale także innych dziedzin życia (np. archeologii, muzealnictwa, badania dopingu w sporcie, ochrony środowiska).

Kształcenie na kierunku KiNS rozwija wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu posługiwania się technikami kryminalistyki i rozumienia, jak wpływają one na proces karny i cywilny. W związku z tym, że współcześnie, dysponując odpowiednim zapleczem technicznym, możliwe jest ujawnianie i badanie szerokiego spektrum dowodów rzeczowych i śladów, należy tę tematykę wykładać interdyscyplinarnie i możliwie szeroko. Co ważniejsze, wszystkie z ujętych w programie studiów obszarów wiedzy w dużej części uzupełniają się w zakresie korzystania z dowodów naukowych, co czyni program jednolitym i spójnym, mimo włączenia do niego różnych obszarów nauki i dyscyplin naukowych (zarówno przyrodniczych i ścisłych, jak również społecznych).

Współcześnie  przy wydawaniu opinii kryminalistycznych i korzystaniu z tzw. dowodów naukowych wzrasta znaczenie wiedzy na poziomie akademickim. Dlatego w programie KiNS przewidziano przedmioty zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Dzięki temu studenci nie tylko zdobędą wiedzę i umiejętności praktyczne, które będą zbliżone do tych, które można uzyskać w szkołach policyjnych, ale jednocześnie i przede wszystkim nauczą się metodyki naukowej niezbędnej kryminalistykom dla oceny wartości różnych metod i technik badawczych stosowanych w praktyce. Uzyskanie tak szerokiej i komplementarnej wiedzy z tego zakresu da absolwentom tego kierunku możliwość podjęcia zatrudnienia w wymiarze sprawiedliwości, organach ścigania, publicznych i prywatnych laboratoriach kryminalistycznych, względnie w innych instytucjach dbających o bezpieczeństwo państwa i obywateli, jak też kontynuowania pracy naukowej. W toku studiów studenci będą włączeni w prace badawcze i naukowe w ramach wszystkich trzech specjalizacji,  dzięki wprowadzeniu do programu studiów zajęć w pracowniach i laboratoriach oraz pisaniu prac magisterskich opartych na wynikach badań i doświadczeń prowadzonych przez nich w trakcie takich zajęć. Będą także mogli uczestniczyć jako wykonawcy w projektach badawczych prowadzonych przez poszczególne katedry i zakłady w każdym z Wydziałów współprowadzących studia.  W takim ujęciu wykład i inne zajęcia teoretyczne będą podstawą zrozumienia i stosowania zdobytej wiedzy w sposób praktyczny.

Dotychczas w Polsce, poza nielicznymi i obejmującymi jedynie wycinek wiedzy kryminalistycznej próbami, nie były prowadzone studia obejmujące taktykę i technikę kryminalistyczną, włącznie z zapoznawaniem studentów z najważniejszymi współcześnie stosowanymi kryminalistycznymi metodami badawczymi i analitycznymi.

Cel

Z dostępnych danych wynika, że w Polsce nie ma studiów kryminalistycznych II stopnia. Jednocześnie nie ma studiów, które w szerokim zakresie łączyłby aspekty teoretyczne i praktyczne kryminalistyki; jest to o tyle istotne, że wprawdzie ta dziedzina jest wysoce praktyczna, ale wymagająca zarazem odpowiedniego przygotowania teoretycznego. Utworzenie kierunku studiów Kryminalistyka i Nauki Sądowe, które będą studiami kończącymi się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra,  daje szansę na realizację obu tych celów: z jednej strony pozwala na komplementarne przekazanie studentom podstaw wiedzy z kilku dyscyplin naukowych, które tworzą zręby nauki kryminalistyki, a z drugiej umożliwi im zdobycie takich umiejętności, które będą w pełni wykorzystywane w pracy zawodowej absolwentów.

Kierunek Kryminalistyka i Nauki Sądowe jest wyjątkową propozycją w krajowej ofercie, gdyż stanowi przykład studiów międzyobszarowych, oryginalnie łączących obszary kształcenia z zakresu nauk przyrodniczych, ścisłych, psychologicznych i społecznych. Umożliwia także zdobycie wiedzy oraz umiejętności naukowych i praktycznych z zakresu tak interdyscyplinarnej dziedziny, jaką jest kryminalistyka i nauki sądowe (forensic science), łącząca w sobie zagadnienia z zakresu biologii (w tym genetyki), fizyki, chemii, psychologii i prawa. Ponadto, umożliwia zrozumienie znaczenia i miejsca w nauce kryminalistyki, wyodrębnionej z innych dyscyplin naukowych.

Otwierany kierunek Kryminalistyka i Nauki Sądowe skupia się przede wszystkim na metodologii badań kryminalistycznych oraz na stronie technicznej takich badań i metodach laboratoryjnych, zaadaptowanych z różnych gałęzi nauki, w tym chemii, fizyki, biologii, psychologii. Przedmiotem wykładu będą także zagadnienia prawne i psychologiczne, gdyż ta część wiedzy kryminalistycznej jest niezbędna dla efektywnego prowadzenia śledztw i procesów sądowych. Należy podkreślić, że Uniwersytet Warszawski  – ze swoim nowoczesnym zapleczem laboratoryjnym i specjalistycznymi pracowniami na wydziałach Biologii, Chemii, Fizyki i Psychologii oraz Centrum Nowych Technologii i Centrum Biologiczno-Chemicznym, jak również swoją wysoce kwalifikowaną kadrą naukową i dydaktyczną – jest bardzo dobrym, unikalnym ośrodkiem naukowo-badawczym i dydaktycznym do prowadzenia takich głęboko interdyscyplinarnych studiów na II poziomie kształcenia.

Celem prowadzenia takich studiów jest edukacja wysoko kwalifikowanych specjalistów z zakresu kryminalistyki którzy mogą znaleźć zatrudnienie w organach ścigania i wymiaru sprawiedliwości, publicznych i rozwijających się obecnie prywatnych laboratoriów kryminalistycznych i genetycznych, oraz w  innych instytucjach dbające o bezpieczeństwo państwa i obywateli (np. Straż Graniczna, Straż Pożarna, ABW). Absolwenci studiów będą też mogli odbyć studia doktoranckie z zakresu kryminalistyki lub dziedzin wchodzących w zakres działalności naukowej Wydziałów współprowadzących kierunek, a następnie kontynuować w takich jednostkach pracę naukową, tworząc w ten sposób zaplecze naukowo-badawcze dla nowych specjalności ukierunkowanych na wiedzę kryminalistyczną (np. z zakresu genetyki kryminalistycznej, fizykochemii kryminalistycznej). Mogą także kontynuować edukację  kryminalistyczną na prowadzonych w Centrum Nauk Sądowych studiach podyplomowych.

Specjalizacje

Studia dają możliwość wyboru jednej z trzech specjalizacji:

  • biologiczno-genetycznej,
  • fizykochemicznej, lub
  • ogólnokryminalistycznej.

Limit miejsc

Limity przyjęć – zgodnie z uchwałą Senatu UW

Limit dla ścieżki rekrutacyjnej P (dla osób odbywających studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich):54
Specjalizacja ogólnokryminalistyczna: 18
Specjalizacja fizykochemiczna: 18
Specjalizacja biologiczno-genetyczna: 18

Limit dla ścieżki rekrutacyjnej C (dla osób odbywających studia na innych zasadach niż obywatele polscy):6
Specjalizacja ogólnokryminalistyczna: 2
Specjalizacja fizykochemiczna: 2
Specjalizacja biologiczno-genetyczna: 2

 

Całkowity limit miejsc: 60 osób 

Charakter

Profil: Studia ogólnoakademickie
K
ierunek studiów: Kryminalistyka i Nauki Sądowe
Poziom kształcenia: Drugiego stopnia
Forma studiów: Stacjonarne
Czas trwania: 2 lata

Rekrutacja

Limit miejsc – 60

O przyjęcie na stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku kryminalistyka i nauki sądowe mogą się ubiegać osoby legitymujące się tytułem licencjata, inżyniera lub magistra dowolnego kierunku studiów uczelni polskiej lub równoważnym tytułem uczelni zagranicznej.

Rekrutacja składa się z dwóch etapów:

Pierwszym etapem jest rejestracja w systemie IRK. Kandydat zapisuje się na kierunek kryminalistyka i nauki sądowe, wybierając specjalizację, którą chce realizować:

  • ogólnokryminalistyczną,
  • fizykochemiczną lub
  • biologiczno-genetyczną.

W czasie rejestracji w systemie IRK kandydat może jednocześnie zapisać się dodatkowo na jedną lub dwie specjalizacje na wypadek, gdyby wyczerpany został limit miejsc na specjalizacji wybranej jako preferowana, lub gdyby preferowana specjalizacja nie została uruchomiona. Tworzone są trzy listy rankingowe – po jednej dla każdej specjalizacji. Listy rankingowe dla specjalizacji powstają  na podstawie punktów otrzymanych za:

  • średnią ocen uzyskanych w toku studiów wyższych,
  • ocenę pracy licencjackiej (lub inżynierskiej lub magisterskiej).

W odniesieniu do kandydatów, którzy nie posiadają oceny z pracy dyplomowej, bierze się pod uwagę ocenę z egzaminu dyplomowego.

W ramach ścieżki C do następnego etapu jest klasyfikowanych po 5 osób na liście rankingowej dla każdej ze specjalizacji z najwyższym wynikiem, łącznie 15 na wszystkie specjalizacje.

Drugim etapem rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna prowadzona w języku polskim. W trakcie rozmowy oceniana jest:

  • motywacja kandydata do podjęcia studiów,
  • wiedza kandydata z zakresu preferowanej specjalizacji.

Jeśli kandydat wybrał więcej niż jedną specjalizację, przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej mogą być także zagadnienia z wybranych innych niż preferowana specjalizacji; w takim przypadku punkty za odpowiedzi nie będą sumowane, lecz przyporządkowane do każdej z list rankingowych dla specjalizacji.

Po rozmowie kwalifikacyjnej sporządzone są trzy ostateczne listy rankingowe, po jednej dla każdej specjalizacji.

Szczegółowe warunki rekrutacji, kryteria i inne informacje dotyczące przyjęć na studia: „Kryminalistyka i Nauki Sądowe” znajdą Państwo na stronach Uniwersytetu Warszawskiego.

Obywatele Polski oraz cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na tych samych zasadach powinni stosować się do zasad podanych na stronie
https://irk.uw.edu.pl/katalog.php…

Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na innych warunkach niż grupa powyższa powinni zapoznać się z zasadami podanymi na stronie
https://irk.uw.edu.pl/katalog.php…

Plan studiów

Wszystkich zainteresowanych podjęciem studiów na kierunku „Kryminalistyka i Nauki Sądowe” zachęcamy do zapoznania się z planem studiów, dostępnym do pobrania poniżej:

Pobierz

Kontakt

wszystkie pytania dotyczące rekrutacji na studia magisterskie:

„Kryminalistyka i Nauki Sądowe”

prosimy kierować na adres mailowy:

rekrutacja.cns@uw.edu.pl