Kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie kryminalistyka ogólna

 „Kryminalistyka i Nauki Sądowe”  (KiNS) to międzyobszarowe kierunki studiów, dotyczące interdyscyplinarnych aspektów ujawniania, zabezpieczania i oceny materiału dowodowego dla potrzeb szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości, ale także innych dziedzin życia (np. archeologii, muzealnictwa, badania dopingu w sporcie, ochrony środowiska).

Kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie kryminalistyka ogólna

O studiachInformacje ogólneCelSylwetka absolwentaRealizacja programu studiowaniaPrzedmioty obowiązkowe I rokPrzedmioty obowiązkowe II rokPrzedmioty obowiązkowe do wyboru

O studiach:

Kierunek Kryminalistyka i Nauki Sądowe w zakresie kryminalistyka ogólna skupia się przede wszystkim na metodologii badań kryminalistycznych oraz na ich stronie technicznej i metodach laboratoryjnych, zaadaptowanych z różnych gałęzi nauki, w tym psychologii. Przedmiotem wykładu będą także w szerokim zakresie zagadnienia prawne i psychologiczne, gdyż ta część wiedzy kryminalistycznej jest niezbędna dla efektywnego prowadzenia i rozumienia istoty śledztw i procesów sądowych. Należy podkreślić, że Uniwersytet Warszawski  – ze swoim zapleczem laboratoryjnym i specjalistycznymi pracowniami na wydziałach Biologii, Chemii, Fizyki i Psychologii oraz Centrum Nowych Technologii i Centrum Biologiczno-Chemicznym, jak również swoją wysoce kwalifikowaną kadrą naukową i dydaktyczną – jest bardzo dobrym i unikalnym ośrodkiem naukowo-badawczym i dydaktycznym do prowadzenia takich głęboko interdyscyplinarnych studiów na II poziomie kształcenia. Na Uniwersytecie Warszawskim działa także od 2007 roku wydzielona jednostka – Centrum Nauk Sądowych UW, przy czym jednym z głównych celów przyświecających jej utworzeniu jest prowadzenie dydaktyki z zakresu kryminalistyki na różnych poziomach kształcenia, co wynika bezpośrednio z Uchwały nr 219 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 23 maja 2007r. w sprawie utworzenia Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Ponadto w ramach niektórych przedmiotów wprowadzane są nowe formy nauczania, jak np. przygotowywanie sprawozdań z ćwiczeń w formie raportów biegłych, obrona wyników przeprowadzonych badań w ramach inscenizowanych procesów sądowych, tworzenie profili psychologicznych sprawców przestępstw bądź profili geograficznych czy wreszcie inscenizacje miejsc zdarzeń i prowadzenie na nich oględzin. Taki kierunek realizacji dydaktyki jest również zgodny ze Strategią UW,  postulującą wprowadzanie nowych i ciekawych metod nauczania. Powstanie i prowadzenie tego kierunku idzie w parze z założeniami strategii Uniwersytetu Warszawskiego, w świetle której uczelnia powinna zapewniać wszechstronne, akademickie wykształcenie, a nie tylko kierunkowe i specjalistyczne. Interdyscyplinarna współpraca międzywydziałowa i prowadzone wspólne studia zapewnia zdobycie tego typu wiedzy.

Specyficzny zakres przedmiotów i zajęć praktycznych związanych z kryminalistyką stanowi o wyjątkowości tego kierunku zarówno na Uniwersytecie Warszawskim, jak i w odniesieniu do innych polskich uczelni.

Szeroki wachlarz przedmiotów do wyboru występujących w programie pozwala studentom w dużym zakresie modelować i nakierować swoje zainteresowania naukowe na pożądane obszary. Duża liczba przedmiotów z zakresu kryminalistyki podnośni możliwość współpracy między Wydziałami i cementuje wymianę zarówno wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej, co jest kluczowe na nowoczesnej uczelni, jaką jest Uniwersytet Warszawski.

Jednostki prowadzące

Internetowa Rejestracja Kandydatów

Link

Zapisy

Tura 1 13.07.2020 00:00 – 12.08.2020 23:59

Limit miejsc

Minimalna liczba studentów: 15
Limit miejsc: 40

Język wykładowy

polski

Cel:

Badania pokazują, że postęp społeczny i technologiczny rodzi również wzrost przestępczości oraz jej ewolucję i przekształcanie się, zarówno od strony liczby dokonywanych czynów zabronionych przez prawo, jak też sposobu ich dokonywania. W związku z tym kryminalistyczne badania naukowe i praktyczne oraz aplikowanie ich wyników odgrywa obecnie coraz większą rolę. Ujawnianie, zabezpieczanie, dokumentowanie różnego rodzaju śladów i dowodów rzeczowych, a następnie ich analiza w specjalistycznych laboratoriach stają się coraz bardziej skomplikowane jak i wymagające wiedzy na poziomie akademickim.

Dotychczas w Polsce, poza nielicznymi i obejmującymi jedynie wycinek wiedzy kryminalistycznej próbami, nie były prowadzone studia obejmujące taktykę i technikę kryminalistyczną, włącznie z zapoznawaniem studentów z najważniejszymi współcześnie stosowanymi metodami badawczymi. Z dostępnych danych wynika również, że w Polsce nie ma studiów kryminalistycznych II stopnia. Jednocześnie nie ma studiów, które w szerokim zakresie łączyłby aspekty teoretyczne i praktyczne kryminalistyki; jest to o tyle istotne, że wprawdzie ta dziedzina jest wysoce praktyczna, ale wymagająca zarazem odpowiedniego przygotowania teoretycznego.

Nowy kierunek, Kryminalistyka i Nauki Sądowe w zakresie kryminalistyka ogólna oferuje szczegółowy i obszerny program obejmujący pełne spektrum nauk kryminalistycznych stosowanych w praktyce policyjnej i sądowej, taktykę i strategię kryminalistyczną oraz – co najważniejsze –  dający podstawy naukowe do późniejszego rozwijania wiedzy kryminalistycznej i zdobywania stopni naukowych.

Sylwetka absolwenta:

Celowość prowadzenia takich studiów związana jest także z poszukiwaniem wysoko kwalifikowanych specjalistów z zakresu kryminalistyki przez pracodawców, którymi mogą być organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości, publiczne i rozwijające się obecnie prywatne laboratoria kryminalistyczne, inne instytucje dbające o bezpieczeństwo państwa i obywateli (np. Straż Graniczna, Straż Pożarna, ABW). Absolwenci kierunku Kryminalistyka i Nauki Sądowe w zakresie kryminalistyka ogólna będą posiadać dodatkowo wiedzę z zakresu psychologii oraz nauk społecznych, przez co mogą stanowić cenny nabytek dla firm zajmujących się PR’em i zarządzaniem human resources, mediami, dziennikarstwem informacyjnym i śledczym, jak również dla agencji detektywistycznych. 

Absolwenci studiów będą też mogli odbyć studia doktoranckie z zakresu kryminalistyki lub dziedzin wchodzących w zakres działalności naukowej Wydziałów współprowadzących kierunek, a następnie kontynuować w takich jednostkach pracę naukową, tworząc w ten sposób zaplecze naukowo-badawcze dla nowych specjalności ukierunkowanych na wiedzę kryminalistyczną.

Realizacja programu studiowania

Student w ciągu dwóch lat ma obowiązek zrealizować łącznie 120 ECTS.

W poszczególnych semestrach pula przedmiotów obowiązkowych wynosi odpowiednio:
Semestr I (27, 5 ECTS), 
Semestr II (29,5 ECTS)
Łącznie: 57 ECTS;

Semestr III (26,5 ECTS), 
Semestr IV (21,5 ECTS)
Łącznie: 48 ECTS;

Łącznie w ciągu dwóch lat 105 ECTS

Każdy z tych przedmiotów musi być zrealizowany przez studenta, w ramach studiowania na kierunku: Kryminalistyka i Nauki Sądowe w zakresie Fizykochemia Sądowa.

Brakujące punkty ECTS na poszczególne semestry i lata student będzie realizował w ramach uczęszczania na przedmioty obowiązkowe go wyboru (9 ECTS) oraz przedmioty Ogólnouniwersyteckie (6 ECTS)

Przedmioty obowiązkowe I rok

I Semestr

Kryminalistyka ogólna – Wykład 30 godz. Warsztaty 15 godz. Wizytacje w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym 25 godz.; 7 ECTS

Treści programowe:
Student uczy się podstaw taktyki i techniki kryminalistycznej, w tym głównych dziedzin badań kryminalistycznych, takich jak daktyloskopia, mechanoskopia, traseologia, osmologia, balistyka, badania dokumentów itp. Zna zasady dotyczące zabezpieczania śladów osób, rzeczy i zwierząt (w tym śladów biologicznych i fizykochemicznych) na miejscu zdarzenia. Potrafi zweryfikować zeznania świadków i wyjaśnienia podejrzanych.

Techniki cyfrowej rekonstrukcji z uwzględnieniem śladów fizykochemicznych– Warsztaty 30 godz.; 2 ECTS

Treści programowe:
Student uczy się zabezpieczać różnymi technikami fotograficznymi i cyfrowymi miejsce zdarzenia oraz inne czynności dowodowe i laboratoryjne. Potrafi przeprowadzić badania na miejscu przestępstwa, tak by móc na ich podstawie odtworzyć wygląd otoczenia w programie trójwymiarowym (3D). Student potrafi nanieść na model 3D odpowiedniki śladówfizykochemicznych, mogące być ujawnione na miejscu zdarzenia. Przedmiot jest prowadzony w grupach max 15 osób, w pracowni komputerowej. Laboratorium komputerowe jest prowadzone przez osobę, która brała wielokrotnie udział w oględzinach miejsca zdarzenia w tym zabójstw oraz posiadającą międzynarodową certyfikację z zakresu analizy śladów krwawych, na poziomie podstawowym, zaawansowanym oraz po stażu zmiędzynarodowym ekspertem ponieważ jednym z modułów laboratoriów jest odtworzenie śladów krwawych na modelu 3D.

Wstęp do psychologii – Wykład 30 godz. ; 2 ECTS

Treści programowe:
Student zna terminologię stosowaną w psychologii, potrafi wskazać różnice w metodach badawczych. Zna zalety i ograniczenia tej nauki oraz relacje z innymi dziedzinami naukowymi. Potrafi wskazać zastosowanie psychologii w ujawnianiu i ściganiu przestępstw,w tym w szczególności w odniesieniu do sposobu prowadzenia różnych czynności śledczych i sądowych związanych z przesłuchiwaniem i oceną dowodów osobowych.

Informatyka kryminalistyczna – Konwersatorium 30 godz. ; 4 ECTS

Treści programowe:
Student zna terminologię z zakresu informatyki kryminalistycznej. Wie jak zabezpieczyć danebadawcze, aby uniknąć ich uszkodzenia lub zniszczenia. Potrafi wskazać zależności międzytą dziedziną kryminalistyki, a innymi badanami kryminalistycznymi. Wie czym jest dowód cyfrowy.

Etyka w naukach sądowych – Wykład 30 godz. ; 2 ECTS

Treści programowe:
Student zna zasady dobrych praktyk badawczych. Prawidłowo identyfikuje problemy natury moralnej i etycznej występujące w projektowaniu i przeprowadzaniu badań kryminalistycznych. Posiada poczucie odpowiedzialności przed pracownikami i społeczeństwem za odpowiednie przygotowanie i prowadzenie prac badawczych, w tym także ekspertyz sądowych. Potrafi etycznie i zgodnie z prawem prowadzić czynności wykrywcze i dowodowe.

Metodologia badań naukowych – Wykład 30 godz. ; 2,5 ECTS

Treści programowe:
Student potrafi zaprojektować badania naukowe, aby analizować konkretny problembadawczy. Potrafi zaprojektować narzędzia badawcze, wie jak wybrać odpowiednie metodyzarówno badawcze, jak i analityczne. Potrafi zaprojektować badania z poszanowaniem godności ludzkiej.

Postępowanie karne – Wykład 30 godz. ; 2 ECTS

Treści programowe:
Student uczy się podstaw postępowania karnego, zna instytucje prawa karnegoprocesowego oraz etapy postępowania karnego. Potrafi brać udział w czynnościach procesowych i zna ich zakres, z poszanowaniem godności ludzkiej.

Prawo dowodowe – Wykład 30 godz. ; 3 ECTS

Treści programowe:
Student zna podstawowe pojęcia i instytucje z zakresu prawa dowodowego w procesiekarnym i cywilnym, potrafi przedstawić oraz obronić swoje stanowisko na temat poprawnejinterpretacji danych pochodzących z badań kryminalistycznych. Zna i rozumie ograniczenia metod badawczych oraz warunki użycia wyników badań i ekspertyz w procesie.

Seminarium ogólnokryminalistyczne I rok – Seminarium 30 godz. ; zaliczenie roczne

Treści programowe:
Student potrafi rozwiązać problem naukowy i badawczy, opierając się na swojej wiedzy dotyczącej kryminalistyki. Potrafi zaprojektować i przeprowadzić badania oraz umie przedstawić ich wyniki. Potrafi wykorzystywać i interpretować wyniki swoich badań w pracy dyplomowej oraz w publikacji naukowej. Potrafi współpracować z innymi ekspertami bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań.

Historia kryminalistyki – Wykład 30 godz. ; 3 ECTS

Treści programowe:
Student uzyskuje podstawową wiedzę z zakresu historii metod identyfikacyjnych,  technik i metod kryminalistycznych, potrafi ją zastosować do współczesnej oceny dowodów naukowych oraz umie wypowiadać się na wybrany przez siebie temat. Potrafi w sposób interesujący przedstawić zagadnienia historii kryminalistyki oraz wpływu nauk ścisłych i przyrodniczych na rozwój kryminalistyki.

Semestr II

Zintegrowana analiza miejsca zdarzenia – Konwersatorium 30 godz. Warsztaty terenowe 30 godz. ; 7 ECTS

Treści programowe:
Student zna taktykę i strategię prowadzenia oględzin miejsca zdarzenia. Potrafi przeprowadzić badania mające na celu ujawnienie i zabezpieczenie śladów kryminalistycznych. Potrafi tworzyć złożone wersje kryminalistyczne, opierając się na zebranych dowodach i przeprowadzonych czynnościach wykrywczych. Potrafi zarządzać grupą osób, prowadzących badania na miejscu zdarzenia. Potrafi przekazać innym osobomwiedzę z szerokiego zakresu dziedzin kryminalistycznych w sposób interesujący i inspirujący.

Zarządzanie jakością w kryminalistyce – Wykład 15 godz. ; 1,5 ECTS

Treści programowe:
Student potrafi identyfikować relacje między sposobem przeprowadzania badańkryminalistycznych, a ich oddziaływaniem na prawo. Potrafi objaśnić normy i standardypracy, opierając się na normach prawnych i standardach naukowych. Potrafi organizowaćpracę w laboratorium, aby uzyskane wyniki badań były wiarygodne i powtarzalne. Zna ipotrafi stosować poprawne sposoby zabezpieczenia śladów w zależności od okoliczności. Umie brać udział w dyskusjach dotyczących jakości badań kryminalistycznych.

Profilowanie kryminalne – Warsztaty 30 godz. ; 3 ECTS

Treści programowe:
Student zdobywa wiedzę dotyczącą metodyki tworzenia profilu sprawcy przestępstwa. Potrafi, bazując na analizie śladów kryminalistycznych i zeznaniach świadków, stworzyć podstawowy profil przestępcy i wykorzystać go w pracy wykrywczej.

Postępowanie karne- zaawansowane – Wykład 30 godz. ; 3 ECTS

Treści programowe:
Student uczy się niuansów postępowania karnego, zna szczegółowo instytucje prawa karnego procesowego oraz etapy postępowania karnego. Potrafi brać czynny udział w czynnościach procesowych i zna ich zakres, z poszanowaniem godności ludzkiej.

Seminarium ogólnokryminalistyczne I rok – Seminarium 30 godz. ; 8 ECTS – rozliczenie roczne

Treści programowe:
Student potrafi rozwiązać problem naukowy i badawczy, opierając się na swojej wiedzy dotyczącej kryminalistyki. Potrafi zaprojektować i przeprowadzić badania oraz umie przedstawić ich wyniki. Potrafi wykorzystywać i interpretować wyniki swoich badań w pracy dyplomowej oraz w publikacji naukowej. Potrafi współpracować z innymi ekspertami bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań.

Przedmioty obowiązkowe II rok

Semestr III

Medycyna sądowa – Wykład 15 godz., Sekcje 15 godz. ; 4 ECTS

Treści programowe:
Student zna: zakres współczesnej medycyny sądowej oraz praktyczne stosowanieelementów wiedzy sądowo – lekarskiej. Potrafi współpracować z biegłymi medykamisądowymi oraz rozumie znaczenie wyników sekcji zwłok ludzkich i innych badańmedycznych w sprawach przeciwko życiu i zdrowiu oraz potrafi je interpretować. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebiebadań. Przedmiot jest prowadzony w ramach współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.

Kryminologia – Wykład 30 godz.; 2 ECTS

Treści programowe:
Zna podstawowe pojęcia współczesnej kryminologii oraz ich relacje względem innych naukspołecznych i powiązania z kryminalistyką. Zna podstawowe mechanizmy kryminologicznerządzące ludzkim zachowaniem. Zna teorie kryminologiczne wyjaśniające przyczyny przestępczości oraz metody zapobiegania przestępstwom.

Praktyka śledcza – Warsztaty 30  godz. ; 4 ECTS

Treści programowe:
Student potrafi przeprowadzić strategiczne i taktyczne działania, mające na celu zebranie informacji dotyczących przestępstwa i jego sprawcy w sposób efektywny i zgodny z prawem. Potrafi formułować pisma procesowe, w których zawarta jest ocena dowodów lub pytania do biegłych. Wie jak łączyć praktykę oględzin miejsca zdarzenia ze specjalistycznymi badaniami przeprowadzanymi w laboratoriach kryminalistycznych. Potrafi zarówno prowadzić grupę, jak i pracować w niej. Zajęcia są prowadzone przez osobę, która brała wielokrotnie udział w oględzinach miejsca zdarzenia w tym zabójstw oraz posiadającą międzynarodową certyfikację z zakresu analizy śladów krwawych, na poziomie podstawowym, zaawansowanym oraz po stażu z międzynarodowym ekspertem ponieważ jednym z kluczowych elementów przedmiotu jest omawianie możliwości rekonstrukcyjnych zdarzenia bazując na zabezpieczonych śladach krwawych.

Profilowanie geograficzne i GIS – Warsztaty 30 godz. ; 4 ECTS

Treści programowe:
Student uczy się podstaw i metodyki przeprowadzania badań dotyczących profilowania geograficznego, bazując na danych statystycznych. Potrafi przeprowadzić podstawowe symulacje i przedstawić wyniki swoich badań w czytelnej formie. Potrafi analizować dane potrzebne do tworzenia tego typu profili. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań.

Interpretacja materiału dowodowego – Warsztaty 30 godz.; 4 ECTS

Treści programowe:
Student uczy się podstaw i metodyki interpretacji rzeczowego materiału dowodowego. Wie jakie wyciągać wnioski z opinii biegłych oraz wyników badań z różnych dziedzin kryminalistyki. Potrafi powiązać ze sobą wyniki różnego rodzaju badań kryminalistycznych i wyciągać na tej podstawie wnioski.

Seminarium ogólnokryminalistyczne II rok – Seminarium 30 godz. ; rozliczenie roczne

Treści programowe:
Student potrafi rozwiązać problem naukowy i badawczy, opierając się na swojej wiedzy dotyczącej kryminalistyki. Potrafi zaprojektować i przeprowadzić badania oraz umie przedstawić ich wyniki. Potrafi wykorzystywać i interpretować wyniki swoich badań w pracy dyplomowej oraz w publikacji naukowej. Potrafi współpracować z innymi ekspertami bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań.

Semestr IV

Teoria opiniowania i ekspertyza sądowa – Wykład 15 godz. Warsztaty 15 godz. ; 4 ECTS

Treści programowe:
Student wie, jakie są zasady sporządzania specjalistycznej opinii i wykonywania ekspertyzysądowej. Zna ograniczenia oraz zakres pracy biegłego przy opiniowaniu. Zna zasadypanujące na sali sądowej oraz potrafi przedstawić i obronić wydaną przez siebie opinie przed sądem. Potrafi przesłuchiwać biegłego.

Analiza kryminalna – Warsztaty 30 godz. ; 3 ECTS

Treści programowe:
Student zna podstawy i zasady przeprowadzenia analizy kryminalnej. Potrafi zbierać i łączyć ze sobą informacje potrzebne do przeprowadzenia tego typu badań oraz potrafi je przeprowadzić. Umie przedstawić wyniki swojej analizy w czytelnej formie.

Biometria – Wykład 10 godz., Laboratorium 20 godz. ; 4 ECTS

Treści programowe:
Student zna podstawy i metodykę przeprowadzania badań identyfikujących człowieka. Student potrafi przeprowadzić badania i pobrać biometryczne dane od osoby z poszanowaniem jej godności. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań.

Metody pracy operacyjnej – Konwersatorium 15 godz. ; 1,5 ECTS

Treści programowe:
Student zna pojęcia z dziedzin pracy operacyjnej. Rozumie znaczenie pracy operacyjnej dla postępowania karnego. Potrafi stosować techniki operacyjne i śledcze oraz korzystać z otwartych internetowych źródeł informacji.

Seminarium ogólnokryminalistyczne II rok – Seminarium 30 godz. ; 14 ECTS – rozliczenie roczne

Treści programowe:
Student potrafi rozwiązać problem naukowy i badawczy, opierając się na swojej wiedzy dotyczącej kryminalistyki. Potrafi zaprojektować i przeprowadzić badania oraz umie przedstawić ich wyniki. Potrafi wykorzystywać i interpretować wyniki swoich badań w pracy dyplomowej oraz w publikacji naukowej. Potrafi współpracować z innymi ekspertami bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań.

Przedmioty obowiązkowe do wyboru:

Archeologia kryminalistyczna – Wykład 15 godz. , Warsztaty 15 godz.; 3 ECTS

Treści programowe:
Student zna i rozumie zasady pracy na stanowisku archeologicznym. Zna zasadyzabezpieczania terenu oraz pobierania śladów kryminalistycznych w postaci np. gleby. Potrafi powiązać metody stosowane w archeologii i kryminalistyce. Umie kierować zespołem archeologicznym, potrafi wskazać cel badawczy i go realizować. Potrafi współpracować zinnymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań.

Antropologia sądowa – Wykład 30 godz.; 4 ECTS

Treści programowe:
Student posiada wiedzę z zakresu wybranych specjalności nauk biologicznych, zna zasadyplanowania badań oraz technik antropologicznych. Potrafi przeprowadzić podstawowe badania antropologiczne. Zna zależności między antropologią a kryminalistyką ikryminologią. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań.

Wiktymologia – Wykład 30 godz.; 3 ECTS

Treści programowe:
Student zna teorie wiktymologiczne, skutki wiktymizacji oraz rodzaj szkód powstałych wwyniku przestępstw, wie jak udzielić pomocy ofiarom przestępstw. Rozumie znaczenie
działań profilaktycznych.

Parazytologia w kryminalistyce – Wykład 15 godz., Laboratorium 15 godz.; 3 ECTS

Treści programowe:
Student zna i rozumie podstawowe zagadnienia i terminologię z zakresu parazytologii. Znacechy budowy i zasady klasyfikacji pasożytów, na tej podstawie potrafi dokonać ich identyfikacji kryminalistycznej. Potrafi poprawnie interpretować wyniki przeprowadzonychprzez siebie badań. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań.

Techniki obrazowania tkanek i komórek w kryminalistyce – Wykład 30 godz. Laboratorium 30 godz.; 6 ECTS

Treści programowe:
Student potrafi posługiwać się specjalistyczną terminologią biologiczną. Potrafi wykonywaćanalizę materiału biologicznego w ramach stosowania zaawansowanych technik i narzędzi badawczych. Określa priorytety podczas realizacji interdyscyplinarnych badań z zakresubiologii. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikachprzeprowadzonych przez siebie badań.

Nuclear physics and art. – Wykład 30 godz.; 3 ECTS

Treści programowe:
Student will familiarize with the physics behind different scientific approaches that can beapplied to the study of manufacts, but also to the study of different samples.

Od genetycznego odcisku palca do genomiki sądowej – Wykład 15 godz. ; 1 ECTS

Treści programowe:
Student zna fazy rozwoju badań genetycznych w kryminalistyce, zna obecne możliwościbadań genetycznych. Rozumie wyzwania i szanse, które będą miały wpływ na przyszłość
badań DNA w kryminalistyce. Potrafi ocenić możliwości badawcze w przyszłości w świetle najnowszych kierunków badawczych.

Identyfikacja ofiar katastrof masowych – Wykład 15 godz. ; 1 ECTS

Treści programowe:
Student zna i rozumie pojęcia z zakresu prawa i postępowania dowodowego, niezbędne wzakresie studiowanego kierunku. Zna prawne, organizacyjne i etyczne uwarunkowania wykonywania działalności zawodowej w ramach studiowanego kierunku studiów. Potrafi integrować wiedzę z zakresu chemii, biologii, prawa oraz kryminalistyki przy formułowaniu i rozwiązywaniu problemów i zadań projektowych z zakresu studiowanego kierunku. Potrafi przygotowywać opracowania naukowe i wystąpienia zarówno w języku polskim, jak i angielskim, przedstawiające zarówno wyniki własnych badań, jak i stan wiedzy; potrafi porozumieć się w środowisku naukowym i zawodowym tymi językami. Jest gotów do przyjmowania odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania związanej z pracą zespołową.

Wybrane elementy psychopatologii – Konwersatorium 15 godz.; 2 ECTS

Treści programowe:
Aby odpowiednio przeprowadzić zaplanowane czynności trzeba umieć rozpoznać aktualnystan psychofizyczny osoby. Każdy rodzaj psychopatologii ma swoje przejawy i skutki, studenci poznają wybrane jej elementy i ich związki z zachowaniem. Nauczą się jakodróżniać normę od zaburzenia, jak wyjaśniać zachowania w świetle wiedzy o osobowości. Dowiedzą się jak psychopatologia wpływa na zachowania gwałtowne, agresywne względemsiebie lub innych osób. Nauczą się jak ze szczegółów stawiać hipotezy na temat psychopatologii osoby.

Grzyby, glony i rośliny w kryminalistyce – Wykład 30 godz.; 4 ECTS

Treści programowe:
Student posiada wiedzę dotyczącą grzybów, roślin i glonów. Potrafi przeprowadzić badaniaidentyfikujące i na podstawie wyników tych badań jest w stanie wyciągać wnioski. Wie jak poprawnie zabezpieczyć ten rodzaj dowodu biologicznego, aby dokonać później poprawneidentyfikacji. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań.

Entomologia sądowa z elementami fizykochemii – Warsztaty terenowe 60 godz.; 6 ECTS

Treści programowe:
Student posiada wiedzę dotyczącą owadów. Potrafi przeprowadzić badania identyfikujące ina podstawie wyników tych badań jest w stanie wyciągać wnioski. Wie jak poprawnie zabezpieczyć ten rodzaj dowodu biologicznego, aby dokonać później poprawnej identyfikacji.Wie jakie znaczenie mają dowody entomologiczne dla badań fizykochemicznych. Wie jakie badania fizykochemiczne można przeprowadzić na pobranych próbkach z miejsca zdarzenia.

Badania fizykochemiczne dopalaczy (XRD, Raman) w zakresie ogólnym – Laboratorium 30 godz. ; 4 ECTS

Treści programowe:
Student zna metody i techniki przeprowadzania analiz fizykochemicznych substancji zwanych potocznie: dopalaczami. Wie jak zabezpieczyć tego typu dowody, potrafi przygotować próbkę do badań oraz przeprowadzić jej analizę, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Potrafi interpretować wyniki przeprowadzonych badań. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań. Wie jak ogólne wnioski wyciągnięte z tego typu badań mogą mieć przełożenie na rozwój dochodzenia lub śledztwa. Studenci pracują w 6 osobowych grupach.

Chemiczne metody ujawniania śladów w zakresie ogólnym – Laboratorium 15 godz. ; 3 ECTS

Treści programowe:
Student zna metody i techniki przeprowadzania analiz chemicznych mających na celu ujawnienie i zabezpieczenie śladów. Wie jakie są ograniczenia stosowania danych badań. Potrafi dobrać odpowiednie metody  ujawniania różnego rodzaju śladów, aby nie uległy one zniszczeniu i nadawały się do analizy. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań. Wie jak ogólne wnioski wyciągnięte z tego typu badań mogą mieć przełożenie na rozwój dochodzenia lub śledztwa.

Analiza statystyczna wyników doświadczalnych w zakresie ogólnym – Wykład 15 godz. Laboratorium 30 godz. ; 3 ECTS

Treści programowe:
Student uczy się podstaw i metod przeprowadzania analizy statystycznej wyników badań z zakresu chemii, fizyki i dziedzin pokrewnych. Potrafi poprawnie zinterpretować wyniki badań na potrzeby organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Wie jak zaprojektować badania naukowe  w oparciu o tego typu dane. Potrafi przedstawić wynik pracy badawczej w postaci danych statystycznych. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań. Wie jak ogólne wnioski wyciągnięte z tego typu badań mogą mieć przełożenie na rozwój dochodzenia lub śledztwa.

Analiza fizykochemiczna wybranych substancji w zakresie ogólnym – Wykład 15 godz. Laboratorium 30 godz. ; 3 ECTS

Treści programowe:
Student zna metody i techniki przeprowadzania analiz fizykochemicznych. Potrafi wskazać  odpowiedni rodzaj badań do badania konkretnych śladów i dowodów rzeczowych. Zna ograniczenia stosowania technik fizykochemicznych. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań. W trakcie laboratoriów studenci są podzieleni na grupy, pracujące jednocześnie w ciągu całego semestru. Wie jak ogólne wnioski wyciągnięte z tego typu badań mogą mieć przełożenie na rozwój dochodzenia lub śledztwa.

Fizykochemia w kryminalistyce w zakresie ogólnym – Wykład 15 godz. Laboratorium 30 godz. ; 3 ECTS

Treści programowe:
Student uczy się metod badawczych i sposobów przeprowadzania badań fizykochemicznych. Potrafi przewidzieć, jakie badania powinny być zastosowane w odniesieniu do danego śladu lub dowodu i wie jak powinny one przebiegać. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań.  Wie jak ogólne wnioski wyciągnięte z tego typu badań mogą mieć przełożenie na rozwój dochodzenia lub śledztwa.

Introduction to Trial Advocacy in Criminal Cases – Wykład 30 godz. ; 4 ECTS

Treści programowe:
A course in basic trial advocacy in criminal cases, adapted first of all for foreign students, the Polish ones were also welcome. Its objectives are to introduce students to:
– basic effective and general advocacy techniques (while specific Polish rules of evidence and procedure will be de-emphasized)
– basics of presentation in Court, examination of witnesses, expert witnesses, the suspect as well
– dealing with real and documentary evidence

Proces amerykański – Wykład 30 godz. ; 4 ECTS

Treści programowe:
Student uczy się podstaw karnego procesu amerykańskiego. Poznaje sprawy, mające wpływ na kształtowanie się tego systemu. Wie jak kryminalistyka kształtowała proces amerykański.