Kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie biologia i genetyka sądowa

 „Kryminalistyka i Nauki Sądowe”  (KiNS) to międzyobszarowe kierunki studiów, dotyczące interdyscyplinarnych aspektów ujawniania, zabezpieczania i oceny materiału dowodowego dla potrzeb szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości, ale także innych dziedzin życia (np. archeologii, muzealnictwa, badania dopingu w sporcie, ochrony środowiska).

Kierunek: Kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie biologia i genetyka sądowa

O studiachInformacje ogólneCelSylwetka absolwentaRealizacja programu studiowaniaPrzedmioty obowiązkowe I rokPrzedmioty obowiązkowe II rokPrzedmioty obowiązkowe do wyboru

O studiach:

Kierunek Kryminalistyka i Nauki Sądowe w zakresie biologia i genetyka sądowa skupia się przede wszystkim na metodologii badań kryminalistycznych oraz na stronie technicznej takich badań i metodach laboratoryjnych, zaadaptowanych z różnych gałęzi nauki, w tym zwłaszcza biologii. Przedmiotem wykładu będą także zagadnienia prawne i psychologiczne, gdyż ta część wiedzy kryminalistycznej jest niezbędna dla efektywnego prowadzenia i rozumienia istoty śledztw i procesów sądowych. Należy podkreślić, że Uniwersytet Warszawski – ze swoim zapleczem laboratoryjnym i specjalistycznymi pracowniami na wydziałach Biologii, Chemii, Fizyki i Psychologii oraz Centrum Nowych Technologii i Centrum Biologiczno-Chemicznym, jak również swoją wysoce kwalifikowaną kadrą naukową i dydaktyczną – jest bardzo dobrym i unikalnym ośrodkiem naukowo-badawczym i dydaktycznym do prowadzenia takich głęboko interdyscyplinarnych studiów na II poziomie kształcenia. Na Uniwersytecie Warszawskim działa także od 2007 roku wydzielona jednostka – Centrum Nauk Sądowych UW, przy czym jednym z głównych celów przyświecających jego utworzeniu jest prowadzenie dydaktyki z zakresu kryminalistyki na różnych poziomach kształcenia co wynika bezpośrednio z Uchwały nr 219 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 23 maja 2007r. w sprawie utworzenia Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego.

W ramach niektórych przedmiotów wprowadzane są nowe formy nauczania, jak np. przygotowywanie sprawozdań z ćwiczeń w formie raportów biegłych, obrona wyników przeprowadzonych badań w ramach inscenizowanych procesów sądowych, wykonywanie realnych badań laboratoryjnych czy wreszcie inscenizacje miejsc zdarzeń i prowadzenie na nich oględzin. Taki kierunek realizacji dydaktyki jest również zgodny ze Strategią UW, postulującą wprowadzanie nowych i ciekawych metod nauczania. Powstanie i prowadzenie tego kierunku idzie w parze z założeniami strategii  Uniwersytetu Warszawskiego, w świetle której uczelnia powinna zapewniać wszechstronne, akademickie wykształcenie, a nie tylko kierunkowe i specjalistyczne. Interdyscyplinarna współpraca międzywydziałowa i prowadzone wspólnie studia zapewniają zdobycie tego typu wiedzy.

Specyficzny zakres biologiczno-genetyczny połączony z pozostałą wiedzą z zakresu kryminalistyki stanowi o wyjątkowości tego kierunku zarówno na Uniwersytecie Warszawskim jak i w odniesieniu do innych polskich uczelni.

Szeroki wachlarz przedmiotów do wyboru występujących w programie pozwala studentom w dużym zakresie modelować i nakierować swoje zainteresowania naukowe na pożądane obszary. Duża liczba przedmiotów z zakresu kryminalistyki podnosi możliwość współpracy między Wydziałami i cementuje wymianę zarówno wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej, co jest kluczowe na nowoczesnej uczelni, jaką jest Uniwersytet Warszawski.

Jednostki prowadzące

Internetowa Rejestracja Kandydatów

Link

Zapisy

Tura 1: 13.07.2020 00:00 – 12.08.2020 23:59

Limit miejsc

Minimalna liczba studentów: 13
Limit miejsc: 25

Język wykładowy

polski

Cel:

W ostatnich latach kryminalistyka najszybciej rozwijała się w obszarze nauk biologicznych i genetycznych, opierając wiele praktycznych metod wykrywczych i eksperckich na biologii molekularnej. Z drugiej strony badania pokazują, że postęp społeczny i technologiczny rodzi również wzrost przestępczości oraz jej ewolucję i przekształcanie się, zarówno od strony liczby dokonywanych czynów zabronionych przez prawo, jak też sposobu ich dokonywania.

W związku z tym kryminalistyczne badania naukowe i praktyczne aplikowanie ich wyników odgrywa obecnie coraz większą rolę. Ujawnianie, zabezpieczanie, dokumentowanie różnego rodzaju śladów i dowodów rzeczowych, a następnie ich analiza w specjalistycznych laboratoriach staje się coraz bardziej skomplikowane, wymagające wiedzy na poziomie akademickim.

Dotychczas w Polsce, poza nielicznymi i obejmującymi jedynie wycinek wiedzy kryminalistycznej próbami, nie były prowadzone studia obejmujące taktykę i technikę kryminalistyczną, włącznie z zapoznawaniem studentów z najważniejszymi współcześnie stosowanymi metodami badawczymi. Z dostępnych danych wynika także, że w Polsce nie ma studiów kryminalistycznych II stopnia. Jednocześnie nie ma studiów, które w szerokim zakresie łączyłyby aspekty teoretyczne i praktyczne kryminalistyki; jest to o tyle istotne, że wprawdzie ta dziedzina jest wysoce praktyczna, ale wymagająca zarazem odpowiedniego przygotowania teoretycznego. Mimo, że istnieją kierunki obejmujące stosowanie biologii w kryminalistyce, oferują one jedynie pobieżną naukę przedmiotów biologicznych i wskazanie podstaw kryminalistyki.

Nowy kierunek, Kryminalistyka i Nauki Sądowe w zakresie biologia i genetyka sądowa oferuje szczegółowy i obszerny program obejmujący pełne spektrum nauk biologicznych stosowanych w praktyce kryminalistycznej, taktykę i strategię kryminalistyczną oraz – co najważniejsze –  daje absolwentom podstawy naukowe do późniejszego rozwijania wiedzy kryminalistycznej w zakresie biologii.

Sylwetka absolwenta:

Absolwenci tego kierunku będą wyjątkowo chętnie poszukiwanymi pracownikami nie tylko w laboratoriach policyjnych, ale również w prywatnych laboratoriach, laboratoriach i firmach farmaceutycznych, pracowniach medycyny sądowej, laboratoriach specjalizujących się w badaniach dzieł sztuki, lekarstw, suplementów, dopingu. Dodatkowo absolwenci będą mogli o wiele łatwiej podjąć pracę w organach ścigania, kontroli i bezpieczeństwa. 

Ponadto absolwenci będą dobrze przygotowani do pogłębiania swojej wiedzy w ramach ścieżki doktorskiej, w zakresie nauk biologicznych. Praktyczne aspekty kryminalistyczne dadzą absolwentom olbrzymią przewagę wobec absolwentów z innych uczelni na płaszczyźnie nauk stosowanych i wdrożeniowych, bowiem jako nieliczni będą znali realne zastosowania metod naukowych w postępowaniach sądowych.

Realizacja programu studiowania

Student w ciągu dwóch lat ma obowiązek zrealizować łącznie 120 ECTS.

W poszczególnych semestrach pula przedmiotów obowiązkowych wynosi odpowiednio:

Semestr I (24, 5 ECTS), 
Semestr II (32,5ECTS),
Łącznie: 57ECTS;

Semestr III (27ECTS), 
Semestr IV (21ECTS)
Łącznie: 48 ECTS;

Łącznie w ciągu dwóch lat 105 ECTS

Każdy z tych przedmiotów musi być zrealizowany przez studenta, w ramach studiowania na kierunku: Kryminalistyka i Nauki Sądowe w zakresie Fizykochemia Sądowa.

Brakujące punkty ECTS na poszczególne semestry i lata student będzie realizował w ramach uczęszczania na przedmioty obowiązkowe go wyboru (9 ECTS) oraz przedmioty
Ogólnouniwersyteckie (6 ECTS).

Przedmioty obowiązkowe I rok

I Semestr

Kryminalistyka ogólna – Wykład 30 godz. Warsztaty 15 godz. Wizytacje w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym 25 godz.; 7 ECTS

Treści programowe:
Student uczy się podstaw taktyki i techniki kryminalistycznej, w tym głównych dziedzin badań kryminalistycznych, takich jak daktyloskopia, mechanoskopia, traseologia, osmologia, balistyka, badania dokumentów itp. Zna zasady dotyczące zabezpieczania śladów osób, rzeczy i zwierząt (w tym śladów biologicznych i fizykochemicznych) na miejscu zdarzenia. Potrafi zweryfikować zeznania świadków i wyjaśnienia podejrzanych.

Techniki cyfrowej rekonstrukcji z uwzględnieniem śladów fizykochemicznych– Warsztaty 30 godz.; 2 ECTS

Treści programowe:
Student uczy się zabezpieczać różnymi technikami fotograficznymi i cyfrowymi miejsce zdarzenia oraz inne czynności dowodowe i laboratoryjne. Potrafi przeprowadzić badania na miejscu przestępstwa, tak by móc na ich podstawie odtworzyć wygląd otoczenia w programie trójwymiarowym (3D). Student potrafi nanieść na model 3D odpowiedniki śladówfizykochemicznych, mogące być ujawnione na miejscu zdarzenia. Przedmiot jest prowadzony w grupach max 15 osób, w pracowni komputerowej. Laboratorium komputerowe jest prowadzone przez osobę, która brała wielokrotnie udział w oględzinach miejsca zdarzenia w tym zabójstw oraz posiadającą międzynarodową certyfikację z zakresu analizy śladów krwawych, na poziomie podstawowym, zaawansowanym oraz po stażu zmiędzynarodowym ekspertem ponieważ jednym z modułów laboratoriów jest odtworzenie śladów krwawych na modelu 3D.

Wstęp do psychologii – Wykład 30 godz. ; 2 ECTS

Treści programowe:
Student zna terminologię stosowaną w psychologii, potrafi wskazać różnice w metodach badawczych. Zna zalety i ograniczenia tej nauki oraz relacje z innymi dziedzinami naukowymi. Potrafi wskazać zastosowanie psychologii w ujawnianiu i ściganiu przestępstw,w tym w szczególności w odniesieniu do sposobu prowadzenia różnych czynności śledczych i sądowych związanych z przesłuchiwaniem i oceną dowodów osobowych.

Informatyka kryminalistyczna – Konwersatorium 30 godz. ; 4 ECTS

Treści programowe:
Student zna terminologię z zakresu informatyki kryminalistycznej. Wie jak zabezpieczyć danebadawcze, aby uniknąć ich uszkodzenia lub zniszczenia. Potrafi wskazać zależności międzytą dziedziną kryminalistyki, a innymi badanami kryminalistycznymi. Wie czym jest dowód cyfrowy.

Etyka w naukach sądowych – Wykład 30 godz. ; 2 ECTS

Treści programowe:
Student zna zasady dobrych praktyk badawczych. Prawidłowo identyfikuje problemy natury moralnej i etycznej występujące w projektowaniu i przeprowadzaniu badań kryminalistycznych. Posiada poczucie odpowiedzialności przed pracownikami i społeczeństwem za odpowiednie przygotowanie i prowadzenie prac badawczych, w tym także ekspertyz sądowych. Potrafi etycznie i zgodnie z prawem prowadzić czynności wykrywcze i dowodowe.

Metodologia badań naukowych – Wykład 30 godz. ; 2,5 ECTS

Treści programowe:
Student potrafi zaprojektować badania naukowe, aby analizować konkretny problembadawczy. Potrafi zaprojektować narzędzia badawcze, wie jak wybrać odpowiednie metodyzarówno badawcze, jak i analityczne. Potrafi zaprojektować badania z poszanowaniem godności ludzkiej.

Postępowanie karne – Wykład 30 godz. ; 2 ECTS

Treści programowe:
Student uczy się podstaw postępowania karnego, zna instytucje prawa karnegoprocesowego oraz etapy postępowania karnego. Potrafi brać udział w czynnościach procesowych i zna ich zakres, z poszanowaniem godności ludzkiej.

Prawo dowodowe – Wykład 30 godz. ; 3 ECTS

Treści programowe:
Student zna podstawowe pojęcia i instytucje z zakresu prawa dowodowego w procesiekarnym i cywilnym, potrafi przedstawić oraz obronić swoje stanowisko na temat poprawnejinterpretacji danych pochodzących z badań kryminalistycznych. Zna i rozumie ograniczenia metod badawczych oraz warunki użycia wyników badań i ekspertyz w procesie.

Seminarium biologiczno-genetyczne I rok – Seminarium 30 godz. ; zaliczenie roczne

Treści programowe:
Student potrafi rozwiązać problem naukowy i badawczy, opierając się na swojej wiedzy dotyczącej kryminalistyki. Potrafi zaprojektować i przeprowadzić badania oraz umie przedstawić ich wyniki. Potrafi wykorzystywać i interpretować wyniki swoich badań w pracy dyplomowej oraz w publikacji naukowej. Potrafi współpracować z innymi ekspertami bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań.

 

Semestr II

Zintegrowana analiza miejsca zdarzenia – Konwersatorium 30 godz. Warsztaty terenowe 30 godz. ; 7 ECTS

Treści programowe:
Student zna taktykę i strategię prowadzenia oględzin miejsca zdarzenia. Potrafi przeprowadzić badania mające na celu ujawnienie i zabezpieczenie śladów kryminalistycznych. Potrafi tworzyć złożone wersje kryminalistyczne, opierając się na zebranych dowodach i przeprowadzonych czynnościach wykrywczych. Potrafi zarządzać grupą osób, prowadzących badania na miejscu zdarzenia. Potrafi przekazać innym osobomwiedzę z szerokiego zakresu dziedzin kryminalistycznych w sposób interesujący i inspirujący.

Zarządzanie jakością w kryminalistyce – Wykład 15 godz. ; 1,5 ECTS

Treści programowe:
Student potrafi identyfikować relacje między sposobem przeprowadzania badańkryminalistycznych, a ich oddziaływaniem na prawo. Potrafi objaśnić normy i standardypracy, opierając się na normach prawnych i standardach naukowych. Potrafi organizowaćpracę w laboratorium, aby uzyskane wyniki badań były wiarygodne i powtarzalne. Zna ipotrafi stosować poprawne sposoby zabezpieczenia śladów w zależności od okoliczności. Umie brać udział w dyskusjach dotyczących jakości badań kryminalistycznych.

Grzyby, glony i rośliny w kryminalistyce – Wykład 30 godz. ; 4 ECTS

Treści programowe:
Student posiada wiedzę dotyczącą grzybów, roślin i glonów. Potrafi przeprowadzić badania identyfikujące i na podstawie wyników tych badań jest w stanie wyciągać wnioski. Wie jak poprawnie zabezpieczyć ten rodzaj dowodu biologicznego, aby dokonać później poprawnej identyfikacji. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań.

Entomologia sądowa – Warsztaty terenowe 60 godz. ; 6 ECTS

Treści programowe:
Student posiada wiedzę dotyczącą owadów. Potrafi przeprowadzić badania identyfikujące i na podstawie wyników tych badań jest w stanie wyciągać wnioski. Wie jak poprawnie zabezpieczyć ten rodzaj dowodu biologicznego, aby dokonać później poprawnej identyfikacji. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań.

Analiza Śladów Krwawych z elementami chemicznego ujawnienia śladów – Konwersatorium 30 godz. Laboratoria 30 godz. ; 4 ECTS

Treści programowe:
Student posiada podstawową wiedzę z zakresu analizy śladów krwawych. Potrafi przeprowadzić eksperymenty związane z mechaniką powstawania śladów. Umie zabezpieczyć materiał dowodowy w postaci śladów krwawych zarówno fotograficznie, jak i fizycznie. Potrafi wyciągać podstawowe wnioski na podstawie śladów krwawych. Znaterminologię stosowaną w tej dyscyplinie kryminalistyki. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań. Zna zasadydotyczące chemicznego ujawniania śladów krwawych i potrafi je zastosować w praktyce. Laboratorium jest prowadzone w grupach 6 osobowych, przez osobę posiadającą międzynarodową certyfikację z zakresu analizy śladów krwawych, na poziomie podstawowym, zaawansowanym oraz po stażu z międzynarodowym ekspertem, ponieważ obejmuje skomplikowaną problematykę obejmującą rekonstrukcję zdarzenia.

Interpretacja biologicznego materiału dowodowego – Konwersatorium 15 godz. ; 2 ECTS

Treści programowe:
Student uczy się podstaw i metod interpretacji materiału dowodowego. Wie jakie wyciągać wnioski z opinii biegłych oraz wyników badań biologicznych. Potrafi powiązać ze sobą badania biologiczne z innymi rodzajami badań kryminalistycznych oraz wyciągać na tej podstawie wnioski. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań.

Seminarium biologiczno-genetyczne  I rok – Seminarium 30 godz. ; 8 ECTS – rozliczenie roczne

Treści programowe:
Student potrafi rozwiązać problem naukowy i badawczy, opierając się na swojej wiedzy dotyczącej kryminalistyki. Potrafi zaprojektować i przeprowadzić badania oraz umie przedstawić ich wyniki. Potrafi wykorzystywać i interpretować wyniki swoich badań w pracy dyplomowej oraz w publikacji naukowej. Potrafi współpracować z innymi ekspertami bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań.

Przedmioty obowiązkowe II rok

Semestr III

Medycyna sądowa – Wykład 15 godz., Sekcje 15 godz. ; 4 ECTS

Treści programowe:
Student zna: zakres współczesnej medycyny sądowej oraz praktyczne stosowanieelementów wiedzy sądowo – lekarskiej. Potrafi współpracować z biegłymi medykamisądowymi oraz rozumie znaczenie wyników sekcji zwłok ludzkich i innych badańmedycznych w sprawach przeciwko życiu i zdrowiu oraz potrafi je interpretować. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebiebadań. Przedmiot jest prowadzony w ramach współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.

Kryminologia – Wykład 30 godz.; 2 ECTS

Treści programowe:
Zna podstawowe pojęcia współczesnej kryminologii oraz ich relacje względem innych naukspołecznych i powiązania z kryminalistyką. Zna podstawowe mechanizmy kryminologicznerządzące ludzkim zachowaniem. Zna teorie kryminologiczne wyjaśniające przyczyny przestępczości oraz metody zapobiegania przestępstwom.

Genetyka kryminalistyczna – Wykład 30 godz. Laboratorium 30 godz. ; 8 ECTS

Treści programowe:
Zna podstawy genetyki, w tym zna podstawowe pojęcia informacji genetycznej, materiału genetycznego, kodu genetycznego, genotypu i fenotypu. Zna i potrafi stosować techniki genetyczne służące do identyfikacji materiału genetycznego. Wykazuje ostrożność i krytycyzm w odbiorze i interpretacji informacji z dziedziny genetyki, potrafi interpretować od strony biologicznej i statystycznej wynik badań genetycznych. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań.

Techniki biologii molekularnej w kryminalistyce – Wykład 15 godz. Laboratorium 45 godz. ; 7 ECTS

Treści programowe:
Ma podstawową wiedzę w zakresie biologii molekularnej. Zna i rozumie molekularne podstawy funkcjonowania komórek. Potrafi stosować techniki biologii molekularnej i przeprowadzać podstawowe eksperymenty z tego zakresu. Potrafi prowadzić logiczne wnioskowanie na podstawie uzyskanych wyników. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań.

Toksykologia biologiczna – Wykład 30 godz. Laboratorium 30 godz. ; 6 ECTS

Treści programowe:
Student potrafi wybrać właściwą metodę analityczną i przeprowadzić badania toksykologiczne. Potrafi określić cele badawcze oraz metody i techniki najbardziej efektywne dla osiągnięcia tego celu. Potrafi określić wpływ substancji toksycznej na organizmy żywe. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań.

Seminarium biologiczno-genetyczne II rok – Seminarium 30 godz. ; rozliczenie roczne

Treści programowe:
Student potrafi rozwiązać problem naukowy i badawczy, opierając się na swojej wiedzy dotyczącej kryminalistyki. Potrafi zaprojektować i przeprowadzić badania oraz umie przedstawić ich wyniki. Potrafi wykorzystywać i interpretować wyniki swoich badań w pracy dyplomowej oraz w publikacji naukowej. Potrafi współpracować z innymi ekspertami bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań. Seminarium jest prowadzone indywidualnie z poszczególnymi studentami, w zależności od tego jakiego promotora wybrali.

Semestr IV

Teoria opiniowania i ekspertyza sądowa – Wykład 15 godz. Warsztaty 15 godz. ; 4 ECTS

Treści programowe:
Student wie, jakie są zasady sporządzania specjalistycznej opinii i wykonywania ekspertyzysądowej. Zna ograniczenia oraz zakres pracy biegłego przy opiniowaniu. Zna zasadypanujące na sali sądowej oraz potrafi przedstawić i obronić wydaną przez siebie opinie przed sądem. Potrafi przesłuchiwać biegłego.

Seminarium biologiczno-genetyczne II rok – Seminarium 30 godz. ; 14 ECTS – rozliczenie roczne

Treści programowe:
Student potrafi rozwiązać problem naukowy i badawczy, opierając się na swojej wiedzy dotyczącej kryminalistyki. Potrafi zaprojektować i przeprowadzić badania oraz umie przedstawić ich wyniki. Potrafi wykorzystywać i interpretować wyniki swoich badań w pracy dyplomowej oraz w publikacji naukowej. Potrafi współpracować z innymi ekspertami bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań. Seminarium jest prowadzone indywidualnie z poszczególnymi studentami, w zależności od tego jakiego promotora wybrali.

Przedmioty obowiązkowe do wyboru:

Archeologia kryminalistyczna – Wykład 15 godz. , Warsztaty 15 godz.; 3 ECTS

Treści programowe:
Student zna i rozumie zasady pracy na stanowisku archeologicznym. Zna zasadyzabezpieczania terenu oraz pobierania śladów kryminalistycznych w postaci np. gleby. Potrafi powiązać metody stosowane w archeologii i kryminalistyce. Umie kierować zespołem archeologicznym, potrafi wskazać cel badawczy i go realizować. Potrafi współpracować zinnymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań.

Antropologia sądowa – Wykład 30 godz.; 4 ECTS

Treści programowe:
Student posiada wiedzę z zakresu wybranych specjalności nauk biologicznych, zna zasadyplanowania badań oraz technik antropologicznych. Potrafi przeprowadzić podstawowe badania antropologiczne. Zna zależności między antropologią a kryminalistyką ikryminologią. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań.

Wiktymologia – Wykład 30 godz.; 3 ECTS

Treści programowe:
Student zna teorie wiktymologiczne, skutki wiktymizacji oraz rodzaj szkód powstałych wwyniku przestępstw, wie jak udzielić pomocy ofiarom przestępstw. Rozumie znaczenie
działań profilaktycznych.

Parazytologia w kryminalistyce – Wykład 15 godz., Laboratorium 15 godz.; 3 ECTS

Treści programowe:
Student zna i rozumie podstawowe zagadnienia i terminologię z zakresu parazytologii. Znacechy budowy i zasady klasyfikacji pasożytów, na tej podstawie potrafi dokonać ich identyfikacji kryminalistycznej. Potrafi poprawnie interpretować wyniki przeprowadzonychprzez siebie badań. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań.

Techniki obrazowania tkanek i komórek w kryminalistyce – Wykład 30 godz. Laboratorium 30 godz.; 6 ECTS

Treści programowe:
Student potrafi posługiwać się specjalistyczną terminologią biologiczną. Potrafi wykonywaćanalizę materiału biologicznego w ramach stosowania zaawansowanych technik i narzędzi badawczych. Określa priorytety podczas realizacji interdyscyplinarnych badań z zakresubiologii. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikachprzeprowadzonych przez siebie badań.

Nuclear physics and art. – Wykład 30 godz.; 3 ECTS

Treści programowe:
Student will familiarize with the physics behind different scientific approaches that can beapplied to the study of manufacts, but also to the study of different samples.

Od genetycznego odcisku palca do genomiki sądowej – Wykład 15 godz. ; 1 ECTS

Treści programowe:
Student zna fazy rozwoju badań genetycznych w kryminalistyce, zna obecne możliwościbadań genetycznych. Rozumie wyzwania i szanse, które będą miały wpływ na przyszłość
badań DNA w kryminalistyce. Potrafi ocenić możliwości badawcze w przyszłości w świetle najnowszych kierunków badawczych.

Identyfikacja ofiar katastrof masowych – Wykład 15 godz. ; 1 ECTS

Treści programowe:
Student zna i rozumie pojęcia z zakresu prawa i postępowania dowodowego, niezbędne wzakresie studiowanego kierunku. Zna prawne, organizacyjne i etyczne uwarunkowania wykonywania działalności zawodowej w ramach studiowanego kierunku studiów. Potrafi integrować wiedzę z zakresu chemii, biologii, prawa oraz kryminalistyki przy formułowaniu i rozwiązywaniu problemów i zadań projektowych z zakresu studiowanego kierunku. Potrafi przygotowywać opracowania naukowe i wystąpienia zarówno w języku polskim, jak i angielskim, przedstawiające zarówno wyniki własnych badań, jak i stan wiedzy; potrafi porozumieć się w środowisku naukowym i zawodowym tymi językami. Jest gotów do przyjmowania odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania związanej z pracą zespołową.

Wybrane elementy psychopatologii – Konwersatorium 15 godz.; 2 ECTS

Treści programowe:
Aby odpowiednio przeprowadzić zaplanowane czynności trzeba umieć rozpoznać aktualnystan psychofizyczny osoby. Każdy rodzaj psychopatologii ma swoje przejawy i skutki, studenci poznają wybrane jej elementy i ich związki z zachowaniem. Nauczą się jakodróżniać normę od zaburzenia, jak wyjaśniać zachowania w świetle wiedzy o osobowości. Dowiedzą się jak psychopatologia wpływa na zachowania gwałtowne, agresywne względemsiebie lub innych osób. Nauczą się jak ze szczegółów stawiać hipotezy na temat psychopatologii osoby.

Badania fizykochemiczne dopalaczy (XRD, Raman) z elementami zastosowaniem w biologii kryminalistycznej – Laboratorium 30 godz. ; 4 ECTS

Treści programowe:
Student zna metody i techniki przeprowadzania analiz fizykochemicznych substancji zwanych potocznie: dopalaczami. Wie jak zabezpieczyć tego typu dowody, potrafi przygotować próbkę do badań oraz przeprowadzić jej analizę zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Potrafi interpretować wyniki przeprowadzonych badań. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań. Wie jak przeprowadzone badania mogą rzutować na proces postępowania pod kątem biologii kryminalistycznej. Studenci pracują w 6 osobowych grupach.

Chemiczne metody ujawniania biologicznych śladów – Laboratorium 15 godz. ; 3 ECTS

Treści programowe:
Student zna metody i techniki przeprowadzania analiz chemicznych mających na celu ujawnienie i zabezpieczenie śladów. Wie jakie są ograniczenia stosowania danych badań. Potrafi dobrać odpowiednie metody ujawniania różnego rodzaju śladów w tym śladów biologicznych, aby nie uległy one zniszczeniu i nadawały się do analizy. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań. Wie czym jest kontaminacja materiału biologicznego i jak temu przeciw działać.

Analiza statystyczna wyników doświadczalnych z elementami zastosowań w biologii kryminalistycznej – Wykład 15 godz. ; 3 ECTS

Treści programowe:
Student uczy się podstaw i metod przeprowadzania analizy statystycznej wyników badań z zakresu chemii, fizyki i dziedzin pokrewnych. Potrafi poprawnie zinterpretować wyniki badań na potrzeby organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Wie jak zaprojektować badania naukowe w oparciu o tego typu dane. Potrafi przedstawić wynik pracy badawczej w postaci danych statystycznych. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań. Wie jak przeprowadzić zbliżone badania statystyczne, które mogą mieć zastosowanie w biologii sądowej.

Analiza fizykochemiczna wybranych substancji z elementami zastosowań w biologii kryminalistycznej – Wykład 15 godz. Ćwiczenia 30 godz. ; 5,5 ECTS

Treści programowe:
Student zna metody i techniki przeprowadzania analiz fizykochemicznych. Potrafi wskazać odpowiedni rodzaj badań do badania konkretnych śladów i dowodów rzeczowych. Zna ograniczenia stosowania technik fizykochemicznych. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań. Wie jak przeprowadzone eksperymenty mogą mieć wpływ na śledztwo w aspekcie wykorzystania tych wyników w analizach biologicznych. W trakcie laboratoriów studenci są podzieleni na grupy, pracujące jednocześnie w ciągu całego semestru.

Fizykochemia w kryminalistyce z elementami zastosowań w biologii kryminalistycznej – Wykład 30 godz. ; 3 ECTS

Treści programowe:
Student uczy się metod badawczych i sposobów przeprowadzania badań fizykochemicznych. Potrafi przewidzieć, jakie badania powinny być zastosowane w odniesieniu do danego śladu lub dowodu i wie jak powinny one przebiegać. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań. Wie jak wyniki badań fizykochemicznych mogą mieć wpływ na badania biologii kryminalistycznej.